Budget 2013
Onsdag aften så det ud til at blive en vanskelig nød at knække, men torsdag kl. 18.20 tikkede en mail ind i postkassen, at nu var Svendborg Kommunen blevet 16,6 mio. kr. bedre stillet.

3. 2. behandling af budget 2013: Onsdag aften så det ud til at blive en vanskelig nød at knække, men torsdag kl. 18.20 tikkede en mail ind i postkassen, at nu var Svendborg Kommunen blevet 16,6 mio. kr. bedre stillet. Efterreguleringen på beskæftigel­ses­området fik enderne til at nå lidt tættere sammen. Kikker vi bag den regulering, kan vi se nogle af de bi­zare vilkår kommunalpolitikere arbejder under: Øget le­dighed i Odense og Kerteminde pga. lukningen af Lin­dø giver Svendborg bedre vilkår, mens de kom­muner, der primært berøres af beskæftigelsespro­ble­mer­ne må betale yderligere for det. At ændringen så kom­mer midt i forhandlingerne gør kun ondt værre. Det er et lotterispil at lægge budget i dagens Danmark. Der er derfor al mulig grund til at være tilfredse med, at det endnu en gang lykkedes at samle 28 medlemmer bag det budget, der i aften vedtages og som vi i liste T også betragter os som en del af og medspiller i. Det sender et signal til borgerne i Svendborg om, at mange hensyn er blevet tilgodeset, mange synspunkter vendt og afvejet mod hinanden og de fleste kanter poleret af. Det er ikke et prangende resultat, men dog et bud­getforlig uden væsentlige reduktioner i 2013 – et af må-le­­ne for budgetforliget i 2010 var jo netop at frem­tids­sikre arbejdet, så vi undgik skiftende op- og nedture. Fremtidsudsigterne er mere dystre, allerede 2014 tegner et dystert scenario, vi kan naturligvis håbe på en hjæl­pende hånd, men at budgettere med det forekommer mig uansvarligt. I samme åndedrag kan jeg da godt forstå pædagogernes frustration over at se de midler, som blev afsat i finansloven blive reduceret og anvendt til andre formål, men med udsigter til besparelser på børn og ungeområdet på 9-12 mio. kr. i årene fremover ville det nok også blive opfattet som en underlig slingrekurs, hvis vi det ene år bevilliger 4,8 mio. kr. for året efter at spare betydeligt mere. Det giver derfor god mening at satse på yderligere forebyggende indsats i det kommende år for derigennem forhåbentligt at skabe et bedre grundlag for færre udgif­ter i årene fremover. Det kunne også blive svært at spare fx på de ældre for at tilgodese de yngste, når vi ved, at vi i forvejen ligger højt på udgiftsniveauet på bør­neom­rå­det og tilsvarende lavt på området for ældre. Samlet set finder vi i liste T budgetforliget forsvarligt og med et par fine små blomster imellem. Indsatsen på e­ner­giområdet styrkes og bliver som vi gjorde os til talsmænd for ved 1. behandlingen folkeligt forankret. Tilskuddet på 1,9 mio. kr. til 5762-energiprojektet giver jo et fingerpeg om, at vi vil kunne opnå rigtig gode resultater med den foreslåede strategi. Vi tror ganske enkelt på større gennemslagskraft og bevidsthed gennem den lokale indsats end gennem investering i en kommu­nal klimakoordinator. Vi agter at kæmpe videre i det spor og har heldigvis god opbakning i andre partier også. Fastholdelsen af puljen til lokale aktiviteter og bygge­mod­­ning i lokalområderne hilser vi meget velkom­men, sam­men med signalet til Skårup om etableringen af kul­tur­centeret, sender det gode signaler om, at ikke al frem­ti­dig udvikling alene sker i byområdet. Svendborg-alliancen er godt nok ikke budgetstof, men etableringen giver også en afsmittende effekt i for­ligs­teksten. Både PR-puljen og også tanken om at ”til­ba­geføre” midlerne fra fortovslejen kan forhåbentligt med­virke til et stærkere og mere positivt samvirke. Størst forventning har jeg dog til den passus i teksten, hvor der lægges op til et øget samarbejde omkring beskæfti­gel­sesindsatsen. Det er ikke alt sammen nyt og banebry­dende, men dog udtryk for, at kommunal­be­sty­relsen ikke kan løse opgaven med at sikre de fornødne jobmu­ligheder alene. Vi er nødt til i højere grad at have det lokale erhvervsliv med i indsatsen – vi gør vores ved bl.a. at skabe op mod 100 nye arbejdspladser på anlægs- og energiområdet, så selvom besparelserne i det ad­mi­nistrative område fortsætter og vil koste en del job, ja så er der efter min opfattelse trods alt en positiv beskæf­tigelseseffekt i forliget. En enkelt opgave mistede undervejs vores opmærksomhed, vi var faktisk enige om, at der i organisationen skulle skabes plads til en ildsjælekoordinatior, så den passus mangler faktisk i forligsteksten, men når vi alle er enige om det, kan det ikke være så vanskeligt for administrationen at tage opgaven på sig. Afslutningsvis vil jeg gerne takke for et konstruktivt og resultatorienteret forhandlingsforløb. Det tjener vores modpart til ære, at de også i år valgte at tage et medan­svar, selv med udsigten til et kommende valg og de øre­tæver, der naturligvis følger med et budget som det foreliggende. Jeg håber at have bidraget til at kaste lys over, at der også er positive elementer, som viser fremad og giver håb for Svendborgs fremtid. Arne Ebsen, d. 08. oktober 2012

9-10-2012 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner