Liste T i Egebjerg blev dannet i 1981
Lis Tobiasen var med til at stifte Liste T i Egebjerg og fortæller her historien.

Som medstifter af Tværsocialistisk Liste i Egebjeg kommune har jeg gjort mig nogle tanker om den historiske baggrund, og hvorfor vi opstod.

Personligt flyttede jeg til Løgeskov ved Stenstrup lige før kommunalreformen i 1970. Jeg kom fra Vestjylland i nærheden af Kaj Munks ”Lille anemone”, Tvindimperiet i Ulfborg med kæmpevindmøllen og Holstebro med ”Maren å e vogn” og Dario Fo- teatret.

At komme til Sydfyn var lidt af et kulturchock. Det føltes som at komme 40 år tilbage i tiden. Egnen var i høj grad præget af fede jorder, landbruget mange herregårde og teglværker samt en stærkt hierarkisk opbygget samfundsstruktur, hvor det var byens ”spidser”, der satte dagsordenen. Denne orden gik rigtigt op for mig til det første skolenævnsvalg. Hvor der blev afholdt såkald fredsvalg. Kandidatlisten, som var aftalt på forhånd bestod af særligt udvalgte folk fra det bedste borgerskab bl.a. en godsejerfrue, teglværksdirektøren, dyrlægefruen, en enkelt fra bondestanden og måske en socialdemokrat. Var man ny og ukendt, kunne man blive opstillet allernederst på listen. En af mine naboer, som egentlig godt ville have en lokal kandidat ind måtte indrømme, at som teglværksarbejder følte han sig nødsaget til at stemme på sin direktør.

I Svendborg, hvor socialdemokraterne havde regeret i mange år, var hierarkiet lige så stærk cementeret. Her blev jeg ansat som lærer på Byskolen, ikke af skolens inspektør, men af stadsdirektøren og skolens liv var stærkt præget af kæft, trit og retning.

Som krigsbarn og opdraget i 50’erne var min personlige holdning absolut antiautoritær. Jeg fandt og finder det stadig som spild af gode kræfter at binde folks energier til hierarkiske systemer. Det virker dræbende på alt initiativ og giver dårligt arbejdsklima. I forhold til det politiske var jeg på det tidspunkt et helt ubeskrevet blad, men efterhånden som jeg fik kigget mig omkring, gik det op for mig, at der var gang i en ny kultur i området.

Flere yngre mennesker flyttede på landet, boede i kollektiver og bofællesskaber. I Svendborg skete der spændende ting omkring f.eks. Baggårdsteatret, bogcaféen og ikke mindst i kvindebevægelsen, som gav mig et spark i retning af interessen for det politiske. I Egebjerg kommune stillede en pige op for kommunisterne, men hun fik ikke stemmer nok til at komme i kommunalbestyrelsen.

Ved 1.-majmødet i 1981 var vi nogle, der snakkede sammen om situationen. Vi var enige om, at det var ærgerligt med den meget opsplittede venstrefløj, vi havde på det tidspunkt og aftalte, at vi ville mødes og snakke sagen igennem. Vi mødtes en aften i et hus på Assensvej ved Stenstrup, havde inviteret Niels Manniche som allerede var kommet i kommunalbestyrelsen i Gudme kommune til at fortælle, hvordan man der havde grebet tingene an. Siden gik det slag i slag vi holdt store møder både i Stenstrup forsamlingshus og på Den Fri Lærerskole i Ollerup, hvor der var en del unge, der var politisk aktive på venstrefløjen, hvilket vi senere fik glæde af i forhold til at få beskrevet en brugbar affaldshåndteringsplan. Vi holdt stiftende generalforsamling d. 7. september 1981. For en sikkerheds skyld udfærdigede vi vedtægter, men det vigtigste var nok, at vi etablerede grupper omkring politiske emner som socialpolitik, kultur, miljø og økonomi. Vi famlede os lidt frem i begyndelsen indtil vi fik en repræsentant i kommunalbestyrelsen. At få en repræsentant var slet ikke så let. Vi var mange, der syntes, at det var en god ide at være med til at sætte dagsordenen i vores kommune, men det kneb lidt med modet til at stille op. Heldigvis kom Arne Ebsen på banen efter et sygehusophold med et dårligt knæ og sagde: ”Jeg vil gerne stille op”. Derefter gik det slag i slag, og vi har været repræsenteret i Egebjerg kommunalbestyrelse fra 1982 indtil den nye kommunalreform i 2007. Repræsentation i Egebjerg kommunalbestyrelse: 82-86 Arne Ebsen 86-90 Arne Ebsen, Lis Tobiasen 90-92 Ole Bertelsen 92-94 Lis Tobiasen 94-98 Lis Tobiasen 98- 02 Arne Ebsen, Vibeke Rindom 02- 06 Arne Ebsen, Vibeke Rindom, Torben Nielsen I forbindelse med kommunalreformen var der en overgang dobeltrepræsentation i Egebjerg og Ny Svendborg kommune. Ved valget til den nye kommune fik vi med nød og næppe Arne ind på grund af valgforbund med de radikale. I Svendborg kendte man ikke tværsocialisterne fra Egebjerg. En verden i forandring: Fra midten af 1960’erne var der opbrud i samfundet både økonomisk og holdningsmæssigt. Der kom 500.000 kvinder ud på arbejdsmarkedet og det antiautoritære oprør gav sig udslag i måden at leve sammen på. Kollektiver blev etableret mange steder i landet og blandt andet også i Svendborg og Egebjerg kommune. Denne forandring blev den bølge, vi som tværsocialistisk liste red på. Det blev nu et naturligt krav, at børnene skulle passes, når mødrene var på arbejde, men vi tænkte videre end det. Med den stigende velstand steg forureningen, og det blev nødvendigt at gøre noget ved den voksende mængde affald og energiforbrug. På kultursiden var det vores mål, at der skulle være relevante tilbud til alle. Blandt andet vidste vi, at mange børn valgte de etablerede idrætstilbud fra, så vi måtte finde på andre tilbud som motocross og selvarrangerede musikgrupper. Vi havde mange repræsentanter rundt i alle hjørner og blev efterhånden godt kendt med kommunen og hvad der rørte sig. Socialpolitikken var selvfølgelig et hjertebarn for os. Mange af vore medlemmer arbejdede med børn, gamle og handicappede og havde erfaringer med, hvad indsatsen her kunne gøre af forskel på livskvaliteten. Vi kom ikke ind i kommunalbestyrelsen for at lave revolution. Vores indsats var både pragmatisk og fornuftpræget. Med tilknytningen til forandringsbølgen og den offentlige sektor fulgte også en kreativitet, der gav sig udslag i mange nye tiltag. Den borgerlige fløj skældte os i begyndelsen ud for at ville bruge for mange penge, men efterhånden, som tiden gik, fik vi alligevel mange af vore mærkesager igennem. Vi arbejdede seiøst og forberedte os grundigt til møderne. At vi opnåede at få tre repræsentanter i kommunalbestyrelsen taler for sig selv. De kreative kræfter i listen gav sig udslag i nogle gevaldige første - maj – fester. Vi kunne i nogle år tælle flere deltagere, end der kom i Svendborg. Til sidst blev det for meget for arrangørerne, og der har i de senere år blot været en ølkasse til talerne på ”den røde plads” i Ulbølle. Underholdningen til børnene er der dog ikke blevet skåret på. Af andre tiltag, kan nævnes: Landsmøder for tværsocialistiske lister, dragefestivaler, valgrevyer, fællesspisninger, musikarrangementer, rejseaktiviteter. De tværsocialistiske lister rundt omkring i landet har fulgt en bølgebevægelse, som mange af bevægelserne fra 60’erne og 70’erne. Med den seneste kommunalreform har behovet forandret sig. Der er nu stemmer nok i storkommunerne til de etablerede venstrefløjspartier. Derfor har vi også i Tværsocialistisk Liste i Ny Svendborg kommune diskuteret relevansen af at bevare listen. Vi besluttede at fortsætte, fordi vi finder, at det er vigtigere nu end nogensinde at værne om lokalområderne og en decentral struktur. Samtidig har vi særdeles velkvalificerede kandidater med erfaringer fra både det politiske og det lokale liv. Med venlig hilsen Lis Tobiasen

 

7-12-2008 - Peter Frostholm
Mindeord for Vibeke Rindom
Mindeord
Liste T i Gudme kommune
Liste T i Egebjerg blev dannet i 1981

Alle emner