Velkomst i Egense til aktivt medborgerskab
Arnes velkomst i Egense til aktivt medborgerskab i lokalsamfundene d. 26. januar 2013

 

Henrik Larsen præsenterede sidste forår en model for frem¬tidens kom¬mu¬nale styre. Den bestod groft sagt af 2 elemen¬ter – kommunalbe¬sty¬relsen skal passe på ikke at møde sig ihjel på rådhuset og det er helt centralt at inddrage borgerne aktivt i beslutningsprocessen.
 
Det har vi jo oplevet gode eksempler på gennem de seneste år: konferencen om planstrategien for lokalsamfundene, der blev holdt i Ollerup og de mange dialogmøder med lokal¬om¬råderne, hvor der både er kontante problemstillinger og visionære planer. I Ollerup var der enighed om, at processen med at udvikle og inspirere ved at mødes skulle fortsættes, og det er jo udgangspunktet for dagens samvær.
 
I nærdemokratiudvalget er vi meget tilfredse med, at det er 2 lokal¬om¬råder, der har taget handsken op og står som an¬svarlige for dagens ind¬hold, den indstilling er afgørende for, at det ikke blot bliver et kommunalt projekt, men også et element, der er forankret lokalt.
 
Sidste fredag skrev en af landets gode fortællere, Knud Sø¬rensen et essay i Kristeligt Dagblad, der i kort form skit¬se¬rede landsbyen Hørdums skæbne. I 1996 var lands¬byen ble¬vet udnævnt til landets kedeligste by og fik overrakt ”pri¬sen” – en kakkel med et billede af et hul i jorden – af Jyl¬lands-Postens komite ved en festlig lejlighed d. 01. marts. Jeg ved ikke, om de stærke thyboere sagde: ”Det skal bli’ lyv”, men det er nærliggende at tro sådan. Siden da har kul¬turlivet i Hørdum oplevet en stærk vækst – symboliseret i et årligt arrangement, der kaldes ”Kulturekspressen”. Ingen taler længere om den famøse kakkel og eksemplet smitter i hele området.
 
På Sydfyn er vi langt fra i den situation, men det er af afgø¬rende be¬tyd¬ning, at vi opretholder og styrker den selv¬ophol¬delsesdrift og ener¬gi, der på mange måder kendetegner vo¬res område – det sker kun, hvis vi formår at forene de man¬ge frivillige kræfter, der bærer en stor del af det lokale liv med de kommunale initiativer og midler. Det frugtbare sam¬virke vil bære kimen til fortsat udvikling og begejstring – og det bliver nødvendigt.
 
Jeg deltog her i starten af januar i det årlige økonomiske top¬møde, arrangeret af KL – en gennemgående tone i ar¬rangementet var: der kommer ikke flere penge, hvis I vil udvikle jeres velfærdssamfund er I nødt til at inddrage de frivillige og støtte den lokale bæredygtighed. Det blev nok tydeligst formuleret af direktør i Nationalbanken, Jan Callesen: ”Krisen er langt fra så slem, som påstået, men til gengæld er den nok mere permanent”. Så den nuværende situation er mere et vilkår, vi må leve med frem for at tro på, at der pludselig igen bliver mulighed for, at vi kan få alle ønsker opfyldt.
 
Så jo, vi er nødt til at forene kræfterne, tro på egne evner og mulig¬heder – lad det være en ledetråd for dagens arbejde, som vi glæder os meget til at være en del af.
 
4-2-2013 - Peter Frostholm
Arkitekturpris i Svendborg.
Tale ved åbningen af Panorama-udstillingen
Udviklingsseminar Egense
Velkomst i Egense til aktivt medborgerskab
Skrot samtalekøkkenet

Alle emner