Valgprogram
Gode kammerater
Vi har drøftet udarbejdelsen af vores kommende valgprogram. Vi er enige om at forkorte det i forhold til tidligere, da en stadig større del, jo foregår netbaseret.
Vi mødes i maj for at drøfte "det gamle oplæg", som I kan læse nedenfor. Vi ville være glade, hvis du tog dig tid til at kigge det kritisk igennem og kom med forslag til forbedringer inden d. 12. maj. Vi modtager naturligvis også gerne nye ideer.

Valgprogram - kommunevalg 2013

Liste T Svendborg Kommune

MILJØ - NÆRHED - UDVIKLING

VELKOMMEN OMBORD Tværsocialistisk liste er ikke er parti i traditionel forstand. Det er snarer en bevægelse eller en fællesliste, der arbejder ud fra socialistiske, miljøvenlige, menneskelige og sociale grundværdier - og som ikke mindst er afhængig af landspolitik. Kommunalpolitik handler om en helt anden form for samarbejde, og liste T har over 32 års erfaring i at skabe og fastholde et samarbejde i både Gudmes, Egebjergs og nu Svendborgs kommunalbestyrelser.

Liste T tror på at lydhørhed i dialogen vil øge den enkelte borgers medindflydelse og dermed lyst til aktivt at tage del i at udvikle heldstøbte og velfungerende lokalsamfund.

Derfor vil Liste T arbejde for:

 • Sikring af kvaliteten i de kommunale kerneydelser fastholdes
 • En boligudvikling i alle lokalområder, som også sikrer butikkernes overlevelse
 • Gode trafikforbindelser og trafiksikre veje i hele kommunen
 • Fastholdelse og udvikling af skoler og daginstitutioner i lokalområderne
 • Spredning af de kulturelle tilbud til hele kommunen
 • Styrkelse af det lokale foreningsliv og sammenhold
 • Styrkelse af den forebyggende indsats og reduktion af ulighederne i samfundet

Liste T mener, at dialogen med borgerne er vigtig for at sikre, at udviklingen i hvert enkelt lokalområde skabt i et samspil mellem politikere, borger og kommunens ansatte.

ØKONOMI Kommunens selvstyre er blevet undermineret af, at regeringen har lagt flere opgaver ud til løsning i kommunerne uden at der følger penge med. I Svendborg er der desuden i de sidste 8 år brugt mange kræfter på store anlægsvisioner. Det har også haft konsekvenser for kommunens økonomi uden at der er kommet så meget ud af det.

Vi mener, at kommunerne skal have bedre økonomiske vilkår, så der ikke opstår et misforhold mellem borgernes forventninger og kommunens muligheder for at løse de væsentlige opgaver.

Liste T vil derfor:

 • Prioritere den helt nødvendige service og kvalitet i pasning, undervisning, sagsbehandling og pleje højt
 • Arbejde for at udvikle samspillet mellem det kommunale system og borgerne ved at styrke nærdemokratiet og mulighederne for selvforvaltninger
 • Liste T tror på at jo mere borgerne og brugerne får mulighed for at involvere sig i bruger af resurserne, jo større er muligheden for, at der kan skabet frirum til de økonomiske omprioriteringer, der er uomgængelige.

IDRÆTSPOLITIK Liste T har en klar målsætning for idrætspolitikken. Vi støtter breddeidrætten og et fælles ansvar for motion og idræt for den almindeligere borger.

Liste T vil gennem de eksisterende samarbejdsfora arbejde for:

 • En retfærdig og fornuftig udnyttelse af de afsatte midler
 • Nyetablering og renovering af eksisterende idrætsfaciliteter

FOLKEOPLYSNING Liste T ser folkeoplysningen som en meget vigtig del af Svendborg kommunes kultur- og fritidsliv.

Liste T´s prioritering er:

 • I et samarbejde med foreningerne at understøtte initiativrige mennesker, der vil starte nye foreninger og at tilgodese et alsidigt kulturudbud med musik, teater, kunst m.v.
 • At musikskolen er et muligt tilbud for alle og bliver den naturlige indgang for at styrke børnenes interesse for at spille musik.
 • At Svendborg Gestdage fortsat skal have et alsidigt program spredt i kommunen, der kan samle fok til en musikalsk og kulturel oplevelse.
 • At arbejde for, at forsamlingshusene stadig skal være et naturligt samlingspunkt for de små bysamfund.

UNGDOMSSKOLEN OG UNGDOMSKLUBBERNE Det er et meget vigtigt tilbud for unge mennesker, og skal med et bredt og spændende tilbud nå ud i alle lokalsamfund. Liste T prioriterer at være med til at præge og påvirke fritidslivet for de unge i et tæt samarbejde med skolerne, SSP, forældrene og naturligvis de unge.

Liste T arbejder for:

 • At ungdomsskolen og klubberne får mulighed for fortsat at give de unge mennesker en positiv oplevelse, der kan inspirere dem til forsat aktivitet og ansvar i fritiden
 • At der skal etableres klubtilbud til unge/børn, som ikke er gamle nok til at deltage i de nuværende ungdomsklubber - juniorklubber.
 • Et alsidigt og spændende fritids- og kulturliv, hvor der er plads til alle, er en forudsætning for, at det er godt at bo i Svendborg kommune

LOKALSAMFUNDET OG MILJØET Levende og velfungerende lokalsamfund har mange kvaliteter, Men ikke alle opgaver kan løses lokalt. Derfor må vi have fleksible miljø- og brugervenlige trafikløsninger.

Derfor arbejder liste T for:

 • At alle bevarer deres institutioner og indkøbssteder.
 • At der sker en løbende udbygning og udvikling
 • At bløde trafikanter sikres ved anlæggelse af cykel- og gangstier
 • At vi vedligeholder det eksisterende vejnet, så det er sikkert at færdes
 • At trafikken til og fra de små øer bliver gratis.

Fremtidens udfordring med at sikre vores omgivelse er en væsentlig opgave - også for Svendborgs borgere, men det er en udfordring, der kun kan klares med samarbejd mellem mange parter.
Derfor foreslår Liste T:

 • At alle kommunens bygninger styres og vedligeholdes energieffektivt og miljørigtigt
 • At ejere, lejere, håndværkere og rådgivere modtager målrettet vejledning om muligheder for energibesparelser og CO2 -reduktion i deres boliger
 • At kommunen starter en dialog med virksomheder om energirenoveringer
 • At kommunen bidrager til reduktion på CO2 ved at etablere solcelle- og andre vedvarende energiløsninger, når kommunens bygninger udvides eller renoveres
 • At passivhusstandard indføres inden udgangen af 2018.

SUNDHEDSFREMME Liste t ser sundhed og sundhedsfremme i et bredere perspektiv og ønsker derfor at få begrebet TRIVSEL i centrum. Det enkelte menneskes trivsel påvirkes af dets livsvilkår. Glade mennesker lever længere, og får mere kvalitet i deres tilværelse. Det gælder også for kommunens mange medarbejdere.

Derfor vil liste T arbejde for.

 • At den forebyggende indsats styrkes på alle planer
 • At der lokalt bliver mulighed for at styrke motion og bevægelse både på et individuelt og et fælles niveau
 • At de lokale initiativer må støttes, herunder foreningslivets i det enkelte lokalområde
 • At der gennem nærdemokrati gives medindflydelse på egne livsvilkår.

Liste T mener, at alle politiske beslutninger skal vurderes i forhold til deres konsekvens for sundhed og trivsel. Vi sætter fokus på gode rammer og livsvilkår for alle uanset alder, social status og helbredstilstand. Styrkes kommunens “sociale kapital”, samlingskraften og energien mellem mennesker, vil vi få et sundhedsfremmende atmosfære i kommunen.
Liste T vil i alle sammenhænge prioritere at skabe trivsel for den enkelte borger og medarbejder, så alle i Svendborg kommune kan være positiv og tilfredse i hverdage - dermed styrkes folkesundheden.
Liste T har mod til at satse økonomisk på forebyggelse og rehabilitering, så de sundhedspolitiske mål kan opfyldes.
Vi tror på, at det betaler sig i længen at investere i folkesundheden.

SKOLE OG UDDANNELSE Uddannelse er en væsentlig del af livet og af Svendborg kommunes tilbud til børn og unge mennesker. Liste T vil arbejde for en stadig styrkelse af Svendborgs image som uddannelseskommune. De allerede eksisterende uddannelsesinstitutioner skal udvikles og styres, samtidig med at der skal ske en målrettet og øget indsats for at tiltrække nye uddannelsesinstitutioner.
Liste T vil derfor arbejde for at få nedsat et “uddannelsesråd”, som kan varetage samarbejdet på uddannelsesområdet mellem uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og Svendborg kommune.

Liste T vi arbejde for: DER SKAL UDARBEJDES EN HELT NY TEKST !!!!!!!!!!!!! Folkeskolen er basis for de videregående ungdomsuddannelser, og derfor skal folkeskolen have de nødvendige ressourcer.

SVENDBORG´S HAVNE Svendborg havn er Svendborgs ansigt udadtil. Svendborg ser ud over havet, som ligger til grund for velstand og udsyn. Skibsværfter har i århundreder ligget langs kysten og skibsfarten har hjembragt velstand og fremmedartethed. Derfor fortjener havnen respekt og omtanke. Tidligere var havnen familiernes udflugtsmål. Hvilke skibe var i havnen og hvad bragte de til byen? Havnen har fra gammel tid tjent to formål nemlig skibsfart og borgerne. Liste T ønsker at bevare begge dele.

Den oprindelige havn skal i vis udstrækning bevares for skibsfarten til tilhørende industrier.
På havnefronten skal der placeres et bibliotek i tilknytning til trafikterminalen.

Liste T vil arbejde for:

 • At et bibliotek på havnen med tilhørende kulturelle aktiviteter kan fungere som et samlingspunkt
 • At havnen bliver et naturligt mødested for byens borgere og besøgende
 • At havnen spiller sammen med byens rum og pladser, så der bliver en livsnerve fra byen til havnen og omvendt
 • At Frederiksøen lejlighedsvis kan anvendes til større kulturelle arrangementer.

Liste T ønsker udvikling, men en gammel sømand, der vender hjem skal kunne kende sin bys profil fra søsiden.

LIDT TEKST OM DE ØVRIGE HAVNE - LYSTBÅDEHAVNE M.V.

“ÆLDRE ER YNGRE, MED NOGLE FLERE PÅ BAGEN” Der er vokset en ny ældregeneration op, som ikke vil sættes i bås. De er aktive i foreningsliv og samfundsdebatten. De dyrker motion, rejser meget og har et stort netværk. Derfor er der en del af de ældre, der på mange måder ikke har brug for de tiltag, som Liste T ønsker kommunen bør tilbyde. Det er dog stadigvæk en stor gruppe ældre, som er svage eller syge, ensomme, inaktive, isolerede, hjælpeløse, demente, passive eller deprimerede. Nogle har måske blot mistet deres frihed da kørekortet forsvandt eller da det blev for svært at cykle eller gå mere.

Liste T vil arbejde for:

 • At ældreområdet fortsat spiller en central rolle i alle beslutninger
 • At ældreplejen baseres på tillid til medarbejderne. Der bør være ressourcer nok til at hjemmeplejen ikke blot plejer og helbreder skavanker, men også aktivt kan gå ind og hjælp til større fokus på at forebygge sygdom, fald eller en forværring i den almene tilstand.

Liste T prioriterer:

 • At dagcentrene udbygges med demensenheder, så ægtefæller kan aflastes
 • At den forebyggende indsats fortsat styrkes, så ældre forbliver selvhjulpne i længere tid
 • At kørselsordninger tilgodeser ældres behov for lægebesøg og dagligt kontaktbehov.

Derfor bør intet tiltag udelades, da det giver livskvalitet og det skaber sundere, gladere og mere socialt aktiv mennesker. I længden forebygger det hospitalsindlæggelser/plejehjemspladser og forlænger selvstændigheden.

TRANSPORT Svendborg kommune er både en by- og en landkommune. Vilkårene er væsentligt forskellige for Svendborgs borgere. Den offentlige transport er underlagt et uigennemskueligt miskmask af selskaber og udbydere. Resultatet er ikke kønt. Vi har en rutebilstation, der i køreplanen åbenlyst ikke regnes for et trafikknudepunkt. Det er ikke ualmindeligt med ventetider på Svendborg Rutebilstation på 30 minuttet. Der er dårligere eller ikke eksisterende offentlig transport fra selv forholdsvis tætte bebyggelser.

Liste T vil prioritere at:

 • Kommunen bliver svejset mere sammen men en eller to ringbusser i kommunens yderste periferi med knudepunkter i Stenstrup så de passer til Svendborg-Odense toget
 • Det samme system etableres i Svendborg by. En ring uden om byen med eger af små elektriske busser og bycykler ind til centrum eller havnen.

Offentlig transport er et stort gode og en nødvendighed for mange mennesker, men hvis den skal tiltrække flere, skal den leve op til 3 simple krav:

 • Den skal være billig
 • Den skal køre ofte eller i hvert tilfælde i spidsbelastningstiderne
 • Den skal køre pålideligt.

Hvis dette skal opnås vil det kræve en planlægning af priser, linjer og køreplaner som tager udgangspunkt i brugernes og chaufførernes erfaringer. Skole- og telebusser løser en betydningsfuld opgave i lokalområderne. Der skal sikres en effektiv og miljømæssig forsvarlig drift, der giver borgerne en fleksibel og pålidelig betjening.

TEKST OM P-PLADSER - P-HUSE

BØRNENE Børn har krav på en hverdag, der er tryg, overskuelig, udfordrende og inspirerende med plads til at udvikle både de fysiske sociale og kreative sider. Liste T vil fortsat arbejde for, at der er et dagtilbud i alle lokalområderne. Den lokale tilknytning og institutionernes egenart skal være i højsædet også selvom børnehaven eller vuggestuen er en del af en større enhed.

Liste T vil arbejde for:

 • At der er en minimumsnormering, der sikrer mindre institutionernes overlevelse.
 • Der garanterer et pasningstilbud tæt på hjemmet.
 • At kvaliteten højnes samtlige dagtilbud
 • At lære børnene gode kostvaner og sund ernæring i et samarbejde med forældrene.

Svendborg kommune skal gennem politikker videregive ansvar og vise tillid til det pædagogiske personale, så de i samarbejde med forældrene kan udfylde rammerne.
Vi skal sikre, at det er børnene og personalets trivsel, der er i centrum - og ikke økonomien.
Liste t vil fjerne unødvendig bureaukrati og kontrol i dagtilbuddene. Vi vil bakke op og understøtte at “Udfordringsretten” fortsat udnyttes.
Liste T finder det altafgørende, at kommunalbestyrelsen understøtter den nye organisationsstruktur i Børn og Unge herunder de tværfaglige teams/tværgående bånd. Vi vil arbejde ihærdigt på at imødegå opståede problemer eller dilemmaer, inden de udvikler sig til store sager. Dette kan ske ved at give mere ansvar til områderne og distrikterne. En tidlig forebyggende indsats skal prioriteres højt

26-4-2013 - Arne Ebsen
Følg os på facebook
valgvideo
Idræt i udskolingen
Valgprogram for Liste T
Valgteknisk samarbejde
Liste Ts valgpjece
Liste Ts program
Valg til folketinget - tilforordnede til valgstederne?
Valgundersøgelse
Manglende læserbreve??
Absolut sidste udkald
Vælgermøde i Ulbølle
Fuld damp på kedlerne

Valgpjece og annonce
Vælgermøde LO/FOA
Vælgermøde i DRFyn og TV2Fyn
Vælgermøde i SIS
Revideret valgkalender
Giv en hånd med
Valgprogram
Ny hjemmeside

Alle emner