Folkefest i Ulbølle
Små 400 mennesker havde vel fundet vej til en solbeskinnet og positiv første maj på den "røde" plads i Ulbølle. Gode taler fra Uffe Rostrup, der repræsenterer de frie skoler, Pernille Skipper og Arne Ebsen, festlig musik fra Dit Held og tryllerier fra Tumstock gav sammen med stadig røde pølser, øl og vand en herlig stemning. Altsammen sikkert koreograferet af domptør Helle Bo.Musikalsk blev det hele ledsaget af Hans Jørgen Bjørnholts harmonika og tilstødende musikere.

Se billederne her: http://t-svendborg.dk/nyt/index.asp?id=172

Det har været en rigtig møgvinter, lang, tung og for det meste også trist. Foråret har ladet vente på sig, og det har været svært at komme i gang med havearbejdet. Nu er I jo nok ikke mødt op her for at få meteorologiske meldinger og slet ikke no¬gen, der er bagudrettede. Men måske viser vejret også, hvordan vi på venstrefløjen fortsat venter på lysere tider og mere varme i luften. Det har i al fald været svært at finde de solstrejf, som vi har skullet lune os ved, hvis vi kigger på de forventninger, der var i september 2011. Hidtil har den nuværende regering vel mest varmet sig ved hinanden og trykket sig lidt tættere sammen på pinden, akkurat som hønsene, når stormen suser udenfor. Det er vanskeligt at se, hvor der overhovedet spirer et beskedent håb om bedring, hvis vi kigger på meningsmålinger og lytter til politiske kommentatorer, men kigger vi lidt væk fra den landspolitiske mistrøstighed, så er det trods alt lykkedes liste T at sætte en dagsorden lokalt, som på mange måder synliggør, hvorfor det fortsat er nødvendigt med en lokal venstreorienteret liste. I vores valgprogram til sidste kommunalvalg skrev vi, endda med fed skrift på s. 2: ”Liste T mener, at dialogen med borgerne er vigtig for at sikre, at udviklingen i hvert enkelt lokalområde skabes i et samspil mellem politikere, borgere og kommu¬nens ansatte.” Det har været vores frimærke i denne valgperiode, at stå i spidsen for en stærk og involverende borgerinddragelse, uanset om det er lokalområder, bestyrelser eller interessegrupper. Det aktive medborgerskab er efter min opfattelse det kit, der skal sikre sammenhørighed, solidaritet, tillid og troværdighed og på den måde modvirke tendenser til egocentrering og politisk apati. Vi ser, hvordan vælgerne vandrer i hobetal efter fyrtårne, der ofte lyser, når himlen er mørk, men sjældent skinner ret meget, når solen varmer. Fortidens stærke binding til den faglige bevægelse og sammenholdet her har ikke længere samme betydning, vi må sikre omsorg, involvering og ansvarliggørelse på anden vis. Mange medborgere har i kortere eller længere tid været lukket ude fra et arbejdsmarked, der under den tidligere regering var stærkt nødlidende: mere end 150.000 arbejdspladser primært blandt de mindst uddannede forsvandt i løbet af få år. Hvad var den borgerlige regerings svar på den udfordring. En forkortelse af dagpengeperioden, afskaffelse af efterlønnen og formålsløse aktiveringskurser med spaghettitårne og indre fuglesang. Alt sammen bakket op af DF og tiltag der mestendels var støttet af de radi¬kale politikere. I dag er de radikale med i et andet flertal, godt for det, men det giver jo unægtelig vanskelige arbejdsbetingelser, så når den nuværende regering klandres for en lang række af fortidens synder, så skal vi huske, at et af rege¬ringspartierne har et særligt ansvar for den nuværende situation på arbejdsmarkedet og også huske, at S og SF ikke har et sikkert flertal bag sig. Så måske er det alligevel, som en god ven skrev til mig forleden dag, bedre med en torn i øjet end en løkke om halsen. At være ansvarsbærende i en regering koster ofte mandater, især i en krisetid og ekstra når der i 10 år har været ført en politik, som har efterladt landet i et morads, med manglende mod til at gennemføre reformer. Teflon-statsministerens eftermæle bliver hyppigere mere skrammet og hans efterfølger, tidligere kendt som Jensen, har kun sine hajtænder blottet ved de sjældne lejligheder, hvor han forlader hængekøjen. Men vi skal ikke glemme, at den nuværende regering trods alt får ros fra mange internationale kilder, at situationen i Sydeuropa, hvor flere lande har le¬vet alt for længe af lånte penge, er mangefold værre end herhjemme. I Grækenland, Spanien og Italien skæres der drastisk på løn, offentlige ansatte og sociale ydelser. Samtidig er arbejdsløsheden væsentligt højere, især blandt unge. Det er ikke alt, vi kan genkende os selv i, når vi ser på den førte politik, men SU-reform, kontanthjælpsreform og vækstpakke indeholder trods alt også tiltag, der på sigt kan bidrage til flere arbejdspladser i den private sektor. Renovering af byggerier i den almennyttige sektor, flere uddannelses- og praktikpladser og afskaffelse af starthjælp tæller på positivsiden. At tiltagene også er tornefyldte kan alle vi her sikkert finde flere eksempler på, skattelettelser til erhvervslivet uden forpligtelser er en grim plet og vækstpakker af den slags har det med at kapitalisere sig direkte ned i aktionærer og direktørers lommer. Så sådan en vækstpakke skaber ingen sommer. Når de borgerlige så bidrager med populistiske indslag som afskaffelse af afgifter på sodavand, ja så kan det samlede billede nemt se uskønt ud. Vi har netop overstået en grim tid, hvor en offentlig arbejdsgiver gennem smædekampagner har hængt en gruppe ansatte ud. Nu skal normaliteten igen indfinde sig og samtidig forventes en ny ihærdig indsats af sam¬me medarbejdergruppe for at realisere nye planer. I Svendborg har der været en stærk tradition for et tæt samarbejde mellem den kommunale forvaltning og den faglige organisation for at få de bedst mulige arbejdsbetingelser og resultater. Politisk og ledelsesmæssigt har der været ydet en stor indsats for at fremme gode samarbejdsrelationer. Det ud¬vikles der fortsat på i et tæt samvirke. Det har jeg kom¬plimenteret parterne for på sidste uges borgermøde og det vil jeg gerne stå ved. Regeringspartierne har også måttet erkende, at lokale aftaler for lærerne fortsat er en mulighed, som kan skabe sunde rammer for et personale, der har været ramt under den lange konflikt. Skal vi sikre de lokale læreres fortsatte positive medvir¬ken i den omstillingsproces skal vi også lytte til det of¬fentlige brev, som skolelederne bragte i FAA d. 18. april. Det var en udstrakt hånd til fortsat samarbejde, præcis sådan som det igennem den store omstilling, har været tilfældet i de senere år. Det vil vi i liste T ger¬ne anerkende og fortsat virke for bliver en integreret del af relationerne. Hverken KLs metodik eller regeringens indgreb har vundet meget sympati, næppe så meget som de fx havde troet, da kampagnen begyndte mod lærerne. Fremad står andre grupper på det offentlige arbejdsmarked for skud. Skal de smage den samme medicin? På arbejdsmarkedet som i det civile liv vil vi fortsat forfægte det standpunkt, at vi når de bedste resultater gennem et udstrakt samarbejde. Der har ikke været vindere i den netop afsluttede konflikt, hvis ikke vi fremover skal tabe engagement og virkelyst blandt offentlige ansatte, kræver det en respektfuld og anerkendende tilgang, det må være et minimumskrav – også af offentlige arbejdsgivere. Liste T har besluttet sig for igen at stille op til efterårets kommunalvalg. Der er måske god brug for et lokalt funderet alternativ til regeringspartierne. Men det er helt afgørende, at vi fortsat har bred opbakning og en levende og aktiv medlems¬skare. Det har 1. maj på den røde plads ofte dokumenteret er tilfældet. Vi vil opfordre jer til at sikre jeres talerør på tinge en periode mere. Det kan I gøre ved aktivt at medvirke i forbere¬delserne til valget, betale kontingent og komme med gode indspark. Alt det og mere kan I finde yderligere informationer om på vores nyredigerede hjemmeside, som Peter Frostholm har relanceret i et smukt lay-out, men indpakning alene gør det ikke, vi må have jeres støtte. Brug denne festdag til at gøre alvor af en tanke, du måske længe har gået med: Meld dig ind, bliv aktiv og medvirk til ny politisk styrke. God 1. maj fest til jer alle.

1-5-2013 - Arne Ebsen
Første maj 2016 tale fra Arne Ebsen
Første maj tale
Inger Hagers 1. maj billeder
Billeder fra første maj
1. maj i Ulbølle
1.maj 2014 på Den Røde Plads
Billeder fra 1. maj 2013
Folkefest i Ulbølle
Første Maj i Ulbølle
1. maj-arrangement

Alle emner