Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Tirsdagens møde blev lidt af en ørkenvandring. Indledningsvis en lang og temmelig forudsigelig debat om torv, p-hus m.m., som egentlig burde have været klaret i et fagudvalg, en spids debat om lærernes arbejdstid og et regnskab, der viser at budgetflertaller har magtet at styre det store skib flot igen. Læs Arne Ebsens indlæg på mødet her.

2. P-hus i Bagergade:

For liste T vil en løsning, hvor dele af Skolegade indgår som løsning af p-udfordringerne i midtbyen være en for­svarlig og tilstrækkelig måde at gøre det på. Vi synes, det bør undersøges, hvorvidt det er trafikmæssigt for­svar­ligt at lukke Bremer-passet helt og på den måde skabe nye udviklingsmuligheder for området omkring Bagergade og den nedre del af Møllergade. Et P-hus tvivler vi på, der er økonomisk realisme i, men lad os endelig få sat gang i undersøgelsen, så vi forhåbentligt kan få en mere permanent løsning på den nuværende situation.

3.Lærernes aftaleret:

Vi har netop overstået en uskøn tid, hvor en offentlig arbejdsgiver gennem smædekampagner har hængt en grup­­pe ansatte ud. Nu skal normaliteten igen indfinde sig og samtidig forventes en ny ihærdig indsats af sam­me medarbejdergruppe for at realisere nye planer. I Svendborg har der været en stærk tradition for et tæt samarbejde mellem forvaltning og den faglige organi­sa­tion for at få de bedst mulige arbejdsbetingelser og resultater.

Politisk og ledelsesmæssigt har der været ydet en stor indsats for at fremme gode samarbejdsrelationer. Det ud­vikles der fortsat på i et tæt samvirke. Det har jeg kom­plimenteret parterne for på sidste uges borgermøde og det vil jeg gerne stå ved. Regeringspartierne har også måttet erkende, at lokale aftaler fortsat er en mulighed, som kan skabe sunde rammer for et personale, der har været ramt under den lange konflikt.

Skal vi sikre de lokale læreres fortsatte positive medvir­ken i den omstillingsproces skal vi også lytte til det of­fentlige brev, som skolelederne bragte i FAA d. 18. april. Det var en udstrakt hånd til fortsat samarbejde, præcis sådan som det igennem den store omstilling, har været tilfældet i de senere år. Det vil vi i liste T ger­ne anerkende og fortsat virke for bliver en integreret del af relationerne.

Foreløbigt ser det ud til, at den gældende aftale forlæn­ges et år, der så bruges til at revurdere indholdet set i lyset af det indgreb, som folketinget har besluttet. Jeg kan ikke se, at Enhedslistens forslag indeholder noget nyt i forhold til den køreplan.

6. Årsberetning og regnskab:

Da vi ikke kender betingelserne på nuværende tidspunkt synes jeg nok, det er lidt vel tidligt at forpligte sig på en aftale, så jeg ser frem til at det forvaltningspolitiske system finder en god løsning for Svendborg, der for vo­res skyld gerne må ligne den eksisterende i høj grad.

Der er muligvis enkelte, der vil læse regnskabet med ne­ga­tive briller – den mulighed foreligger! Men selv med de mest pessimistiske briller er det svært at se bort fra, at det faktisk lykkes et bredt flertal i Svendborg Kom­mu­nes bestyrelse at aflægge et regnskab, der indeholder en markant konsolidering af økonomien. Jeg er enig i, at det ikke er det eneste parameter, vi skal måles på, men det er trods alt ganske væsentligt for en kommunes, ganske vist begrænsede handlefrihed, at der er en sikker økonomisk drift.

Det mener liste T vores årsberetning viser, der er ikke markante overskridelser eller uforklarlige merforbrug. En række at de udfordringer, som det nuværende flertal har haft fokus på, er blevet set i øjnene og forsøgt løst, uden det har kostet store kvalitetstab. Samtidig er der arbejdet målrettet på at løfte nye udfordringer og give plads til udvikling.

Et så markant værk som årsberetningen fortjener egent­lig en længere kommentar, men jeg vil i stedet opfordre alle borgere til at læse med, så de på den måde også får den positive oplevelse: at se kommunens medarbejdere med stor ansvarlighed og energi kæmpe for at levere de bedste resultater på netop deres ansvarsområde. Det vil vi gerne sige: chapeau til.

Det er igen lykkedes økonomisk forvaltning at publicere en forbilledlig årsberetning, der på en tydelig og illu­strativ facon giver et billede af, hvordan godt 3 mia. kr. forvaltes. Vi kan i liste T godkende det fremlagte resul­tat.

11. Skårup kultur- og idrætscenter:

Det er et længe næret ønske fra aktive borgere i Skårup, som nu kan realiseres. Det viser, at det lønner sig at kæmpe, selvom det undertiden kan se dystert ud. Heldigvis er ildsjælene ikke brændt ud, men har formået at inddrage flere aktiviteter og muligheder i tanken om et fælles samlingssted for borgerne i Skårup. Det hilser vi i liste T velkomment, ikke kun for Skårup, men også fordi de viser en vej for andre, så tillykke med realiseringen.

Arne Ebsen, d. 29. april 2013

1-5-2013 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner