Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013

2. Kommunalbestyrelsens valg ..2014:

I den indledende fase var der svage håb om, at selvbud­gettering kunne være fordelagtig i det kommende år. Det viste sig desværre ikke at være tilfældet, så vi er ind­stillet på at bruge den statsgaranterede model for det kom­mende år.

I de år Svendborg har været en forenet kommune har vores økonomiske forvaltning faktisk rådet os til hvert år at vælge den mest fordelagtige løsning. Samlet set har det betydet en merindtægt på en kvart mia. kr. til kom­mu­ne­kassen, frem for at have truffet det modsatte valg. Det har jeg rost forvaltningen for ved økonomiudvalgets møde, jeg synes også roligt, jeg kan gøre det i aften.

3. 2. behandling af budget:

Som liste T forud blev årets budgetlægning relativ upro­blematisk. De fleste brikker i brikker var lagt og da ram­men var givet på forhånd, var bevægelsesmulig­hederne få. Selvfølgelig var der enkelte knaster, der op­tog os, men i det store og hele var der tale om en ganske udra­ma­tisk affære. Vel også tydeliggjort af, at for­hand­ling­erne allerede lørdag middag var i den afgørende fase og kunne sluttes midt på eftermiddagen.

Budgettet er en videreførelse af den stramme økono­mis­ke styring, som vi har valgt for ikke at havne i et økono­misk morads, hvor indtægterne ikke svarer til de drøm­me, vi alle kunne have. Over de sidste 4 års meget brede budgetforlig er der ikke meget leflen for vælgerne, så heller ikke budgettet for 2014 signalerer uansvarlig gav­mildhed.

Alligevel er der lyspunkter, specielt på anlægssiden bli­ver der afsat midler til udvikling og ikke mindst arbejds­pladser. Der er også et vigtigt signal til idræts- og kul­tur­liv. Den langsomme nedslidning af vores haller forsøges imødegået med yderligere 5 mio. kr. til reno­ve­ringer, her tænker vi også at inddrage den kommunale ordning med energitiltag. Sikringen af Baggårdsteatret har været en vig­tig brik i at fastholde og udvikle et dynamisk kultur­liv.

På energi- og klimaområdet er der fundet midler til at styrke indsatsen. Det giver sammen med sidste års mid­ler til Go2Green og ”Energihjulet” mulighed for at udvikle og forstærke indsatsen med trippel-effekt. Bedre miljø gennem reduktioner af energiforbruget, merbe­skæf­­tigelse til håndværkere og rådgivere og endelig en bedre økonomi for boligejere og kommunen.

Godt at der i teksten også er indføjet ønsker, som tilgo­deser behovet for en ildsjælekoordinator-funktion – svært ord, bare det ikke bliver lige så vanskeligt at rea­lisere tankerne bag. Der har gennem de senere år været et ønske om, at foreninger, interessenter, brugere nem­me­re kunne guides gennem de kommunale instanser. Det har vi fokus på sammen med ønsket om at videre­udvikle på fund-raising, hvor der kan ligge mange mid­ler til at udvikle det kommunale virke.

I forligsteksten mellem KL og regeringen er der afsat en pulje på 50 mio. kr. til at styrke bredbånds- og mo­bil­dækningen i kommunerne. Vi vil følge op på initiativet ved at kortlægge og samarbejde gennem Udvikling Fyn, så flest mulig får den bedste dækning, ligesom vi vil søge dialogen med ministeren for at få forbedret finan­sieringsmulighederne i lokalområderne. Så sent som i lørdags på folkemødet i Odense, fik jeg et mundt­ligt til­sagn om, at området har hans fortsatte opmærk­somhed.

Den foreslåede rammebesparelse blev i slutteksten sup­ple­ret med 3 fixpunkter, som i pressen er blevet frem­stil­let som forringelser for de svageste grupper. In­tet kunne være mere forkert. Tværtom indeholder punk­terne en klar melding om, at her skal der tænkes i nye baner og udvikles andre modeller, der i højere grad bidrager til inklusion af de berørte grupper.

Det har vi et helt år til at undersøge nærmere, viser det sig, at der er et økonomisk potentiale i tiltagene er det glimrende, og det tror vi, der er på lang sigt, jamen så skulle skam da stå i, at ville fastholde de nævnte grupper i en mindre hensigtsmæssig ordning.

Jeg vil slutte med at takke for en konstruktiv forhandling med mange involverede, beklage at Enhedslisten endnu en gang finder det mere relevant, at kritisere fra side­lin­jen og så blot håbe på, at det brede samarbejde kan fort­sætte også efter valget, uanset, hvordan vælgerne måtte sammensætte kommunalbestyrelsen d. 19. novem­ber.

4. Kommunalbestyrelsens møder i 2014:

Jeg har tjekket kalenderen og konstateret, at jeg godt kan komme de nævnte datoer!

9. Flytning af vinterferie:

Jeg husker, da kommunerne i 1982 indførte vinterferien. På daværende tidspunkt var diskussionen - også den vi hav­de i kommunalbestyrelserne stort set den samme. Ar­gu­menterne for at sprede ferien var, at det var uhen­sigts­mæssigt, hvis alle skulle på ferie samtidig, at det ville føre til fordyrelser og pres på de samme feriesteder. For­delene ved at holde den i samme uge var naturligvis, at de­lebørn, bedsteforældre og andre familie­med­lemmer hav­de ferie på samme tidspunkt, og så ville virk­som­hederne i øvrigt også bedre kunne lukke ned for deres aktiviteter samtidigt.

Så som sådan er der intet nyt under solen! Det er heller ikke et columbusæg at samle ferien, mange familier har faste traditioner og lejemål i vinterferien, som de nu enten må forsøge at ændre eller som nævnt i nogle af høringssvarene blot fastholde og så må børnene holde fri uden for ferietiden. Jeg er egentlig ret indifferent overfor den ene eller den anden model, blot vil jeg som andre fastholde, at størst mulig enighed vil være et gode, så med det in mente tilslutter jeg mig flertallets indstilling her.

Arne Ebsen, d. 07.oktober 2013

8-10-2013 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner