Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Dagsorden til mødets indhold kan findes på www.svendborg.dk

Kommunalbestyrelsens møde d. 29. april 2014

2. Beslutningsforslag fra Liste T:

Baggrunden for forslaget er bl.a. de mange negative forventninger til områdets udvikling. Sammen med en række myter, som ikke alle har samme sandhedsværdi kan det være en medvirkende årsag til det sløve salg at grunde i Svendborgs nye udviklingsområde – Tankefuld.

Ved flere lejligheder har jeg forsøgt at foreslå, at der blev udskrevet en idekonkurrence, hvor firmaer med interesse for nytænkning inden for boligmarkedet fik mulighed for at bygge prøvehuse, der kunne demonstrere fremtidens bolig. Det har der efter forvaltningens undersøgelser tilsyneladende ikke været interesse for. Så må vi jo forsøge at gå en anden vej. Det kunne jo være interessant at se, om alle mæglere er lige så skeptiske som de, der gennem den senere tid har ytret sig om områdets salgbarhed.

 

Det seneste nummer af bladet Bolius, der udgives af Realdania har 20 temasider om bæredygtigt byg­geri, der indledes med en artikel med den meget betegnende overskift: ”Fremtiden kræver bæredygtighed” så blandt fagfolk er der tilsyneladende ingen tvivl om, hvad der kræves af det kom­mende boligbyggeri.

I en række gode råd gøres der opmærksomt på, at hvis boligens totaløkonomi skal bruges som udgangspunkt, ja så er der rigtig god mening i at bygge bæredygtigt. Det sparer familien for en lang række dyre forsyningsudgifter, der mageligt kan finansiere den merpris et bæredygtigt hus har. Vi skal altså passe på, at vi ikke bærer ved til det bål, der siger, at det er alt for dyrt at bygge i Tankefuld.

 

Som en af de få tilbageblevne politikere fra det udvalg, der oprindeligt fik ansvaret for sammenlægningen af de 3 kommuner, husker jeg jo tydeligt, at en del af aftalerne på daværende tidspunkt var, at de anlægsplaner, som kommunerne havde besluttet, ja dem skulle vi være loyale overfor. Så en af de første opgaver i den nye kommunalbestyrelse var at vurdere de spændende forslag, som de 6 arkitektgrupper fremlagde for områdets udvikling, bl.a. baseret på de krav som projektet indeholdt om bæredygtig byudvikling.

Det synes jeg fortsat, vi skal være loyale overfor. Jeg er enig i, at vi skal have flere typer af grunde/boligprojekter i Svendborg Kommune – gerne i alle vores lokalsamfund, men vi skal efter Liste Ts opfattelse ikke give køb på de enestående muligheder, som Tankefuld kan blive et lysende eksempel på.

 

Forslaget går oprindeligt på, at økonomiudvalget skal varetage de nærmere betingelser for udskrivningen af konkurrencen, men eftersom det ser ud til at der under punkt 7 bliver etableret en ny styregruppe, ville det nok være meget relevant at give den gruppe mulighed for at gøre forslaget mere konkret – gerne i et samarbejde med interesserede mæglere.

Nu er det svært at henvise et forslag til en gruppe, der formelt set ikke eksisterer, så måske skal økonomiudvalget bare have det gode råd med, at de jo kunne inddrage en eventuel styregruppe i arbejdet.

Jeg skal anbefale at forslaget vedtages og at økonomiudvalget tager ansvaret for det videre arbejde.

3. Årsberetning og regnskab:

Det ligner et rigtig solidt resultat for året 2013, bundlinjerne ser i al fald fornuftige ud. Det er takket være stram styring lykkedes at fastholde en politik om ikke at lave tillægsbevillinger og dermed sikre de overordnede mål for budgettet. Der er fortsat store overførsler, herunder folkeskoleområdet, men der er jo udførligt gjort rede for årsagerne til det i udvalgenes regnskabsaflæggelse.

Ligesådan med de endnu ret store midler på anlægsområdet. Vi ser dog i 2013 et større forbrug på anlægsområdet end længe og dermed også øget beskæftigelse i en tid med svære vilkår for mange byggefirmaer.

Men nu er det ikke alt der glimter, der er guld for på en række felter kunne vi da med fordel have gjort lidt mere for fx børn og unge. Landets kommuner har under et også været for påholdende, men det er jo den naturlige konsekvens, når regeringen strammer betingelserne for kommunernes økonomi. Det giver relativt store kassebeholdninger, men også ringere vilkår for både brugere og ansatte. I Svendborg er vi heldigvis færdige med at betale den sidste ”bøde”, så det har det store flertal af politikere nok ikke lyst til at løbe den risiko igen.

Jeg finder som altid regnskabsaflæggelsen informativ og nøgtern, om indholdet svarer til det, vi møjsommeligt fik skruet sammen i 2012 – jo i store træk, med så stor en omsætning, som Svendborg har, er det alligevel marginale afvigelser, når vi ser, hvad der overføres til de kommende budgetår.

9. Justering af resursetildeling:

Et bredt flertal i fagudvalget har tilkendegivet, at der skal være nogenlunde sammenlignelige vilkår for skolebørn i Svendborg Kommune. Folkeskolereformens krav om øget undervisning har svækket det økonomiske råderum på enkelte skoler så meget, at det ikke længere kan forsvares.

Udvalget indstiller, at der skal være et økonomisk råderum på ikke under 15 % før tildelingen af de midler, der udløses af elevsammensætningen. Ordningen gælder foreløbig for skoleårene 14/15 og 15/16, men allerede næste udvalgsmøde kan give et fingerpeg på, om det alene vil være en overgangsløsning, for her får vi de nyeste tal for børnetallets udvikling. Det kan blive dyster læsning! I liste T er vi enige om, at børnetallet og de dermed forbundne udfordringer nødvendigvis må blive et budgettema for 2015-budgettet.

Var der bred enighed om sikkerhedsnettet, ja så var jeg i al fald lidt skeptisk over for finansieringen – ikke af de samme grunde som Flemming Madsen, men nærmere fordi børn og unge-området faktisk opnår en fortrinsstilling i den her situation. Vi har et økonomisk råderum, som vi selv vælger at bruge uden at midlerne indgår i en politisk prioritering, både i forhold til interne opgaver i udvalget, men også i forhold til de øvrige udvalgs opgaver. Det er ikke god skik at disponere midlerne på den vis. Det brede flertal giver dog en vis sikkerhed for, at der også i kommunalbestyrelsen er opbakning til beslutningen. Samtidig er mange nok også enige i, at folkeskolen er udfordret af de nye opgaver og det kan berettige lidt flere midler til de mest nødlidende af dem.

11. Vision for læring og dannelse:

Mod – mening – muligheder i et fællesskab, der har fokus på læring og dannelse. Det er da ikke så ringe en målsætning af have for børns opvækst i Svendborg Kommune.

Så selvom der er kløgtige betragtninger i en lang række af høringssvarene, så har den oprindelige version ikke undergået afgørende ændringer – der har været brug for sproglige justeringer og præciseringer – tak for de kvalitative bidrag fra de mange, der har læst oplægget grundigt igennem.

Måske burde det ændringsforslag, som Liste T stillede i udvalget under det foregående punkt også have været stillet her, sådan at personalet sikres mulighed for at leve op til målsætningerne gennem kompetenceudvikling. Men lad det for god ordens skyld være sagt, det gælder naturligvis for alle de personalegrupper, der arbejder med børn i Svendborg.

17. Kvalitetsrapport for dagtilbud:

Rapporten indeholder en god oversigt over indsatsen på børnepasningsområdet. Krydret med en stribe citater fra forældre og ansatte sikrer den et overblik, som vi kan være trygge ved. Der er gode refleksioner over indsatsen og nye målsætninger for fx legearealer og sparring. Enkelte steder titter bekymringen over normeringen frem, men de statistiske oplysninger i sidste del af rapporten viser alligevel en stor tilfredshed blandt de brugere, der har gjort brug af muligheden for at give deres mening til kende.

Når vi vil opnå stadig bedre resultater for vores yngste børn for at sikre så gode forudsætninger for den videre færd, ja så er kvalitetsrapportens status væsentlig for læring og kvalificering blandt personalet. Den selvrefleksion, som kan læses i rapporten, er overordentlig væsentlig, for det er primært gennem den, at betingelserne for børnene kan blive så optimale som muligt.

I liste T er vi glade for værktøjet, tilfredse med resultaterne og stolte over den ihærdighed og indsats som samspillet mellem børn, forældre og ansatte kommer til udtryk i.

Arne Ebsen, 28. april 2014

29-4-2014 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner