Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014

Kommunalbestyrelsens møde d. 24. juni 2014

3. Svendborgprojektet aktive børn i dagtilbud:

Ideen bag forslaget er bl.a. de mange gode erfaringer, som idrætsskoleprojektet giver. Allerede for en årrække siden var vi på vej med et motorikrum i forbindelse med ideen om en DGI-hal på havnen. Det handler om at kvalificere personalet, sikre fokus på børns motoriske udvikling og stimulere lysten til leg og bevægelse.

Det bliver på linje med skolens elever, forældrene selv, der vælger, om de vil medvirke i det samarbejde, der giver grobund for projektet. I liste T er vi optagede af, at børn stimuleres til bevægelse, før de kommer til at sidde stille alt for længe foran deres skærme. Vi har derfor også tænkt videre og foreslår, at der udarbejdes en masterplan for bevægelsesmuligheder i Svendborg Kommune. En plan der skal bidrage til at både naturrum, legepladser og indendørs lege- og tumlemuligheder bindes sammen til glæde for den mest bevægelsesbegejstrede kommune i landet. 

En ambitiøs ide, der skal medvirke til at Svendborg får nogle af landets sundeste børn, bliver en attraktiv bosætningskommune og får gæster, der både vil lære af vores initiativer, men så sandelig også tilbringe nogle dage for at bruge de gode faciliteter, vi kan tilbyde familier med børn.

Så vi har ingen betænkeligheder ved at støtte initiativet og glæde os over endnu mere bevægelse.

4. Byrumsprojekt – parkering på torvet:

Så skal vi til det igen – altså en af kommunens mest langvarige farcer. I etymologisk ordbog kan man slå ordet kompromis op og finde ud af, at det betyder ”gensidigt løfte”. Det var det 29 medlemmer af den tidligere kommunalbestyrelse blev enige om sidste år. Det daværende flertal bøjede sig for mindretallets ønske om at tilgodese bilisterne og de handlende på torvet.

Trods det, at 27 af de nuværende medlemmer repræsenterer partier og lister, der stod bag forliget, så skal der endnu en gang ændres på den dengang indgåede aftale. Er det Svendborg Lokalliste der ønsker en anden beslutning eller måske det Radikale Venstre, der er så forhippede på at få flere p-pladser etableret på det herostratisk berømte torv?

Jeg må med stille undren se på, at et stort flertal af det nuværende flertal har så travlt med at løbe fra den aftale, der blev indgået for godt et års tid siden. Så meget er et løfte altså værd blandt jer!

Når der så skal etableres p-hus i umiddelbar nærhed af Torvet oveni, ja så kan jeg konstatere en klækkelig overdækning af p-pladser samtidig med at den oprindelige ide om at skabe plads til nye – også spontant opståede aktiviteter på torvet – lider skibbrud. Det er et knæfald af hidtil usete dimensioner for de bilister, der ikke engang kan fylde de nuværende pladser.

Det er faktisk rystende så lidt troværdighed, der kan fæstes til en aftalepartner, men måske ganske betegnende. Jeg vil foreslå, at vi står ved det oprindelige kompromis om 15 pladser, så vi kan få lukket denne kedelige sag i samdrægtighed.

7. Udvidelse af lånegaranti i Skå­rup Kultur- og Idrætscenter:

En glædelig indvielse af det nye center i Skårup har fået et dryp malurt i bægeret. Det er ikke heldigt, at et projekt der er båret af så mange frivillige og forstandige mennesker kommer med et efterslæb på 1,2 mio. kr. I liste T er vi klar over, at det kan være vanskeligt at styre et projekt, der i stort omfang baserer sig på fondsansøgninger og tilskud. Men der har undervejs været advarselslamper, som nok kunne have krævet en reaktion.

Det er ikke noget godt tidspunkt at stille krav, der får hele projektet til at kuldsejle, så vi er – om end med en lidt kedelig bismag, nok nødt til at gå ind og give den garanti der muliggør en ekstra låneoptagelse. Jeg er med på, at foreningerne selv kommer til at betale for lånet og også bidrager med en  fjerdedel selv, men jo også bevidst om, at andre for­eninger har måttet klare økonomiske udfordrin­ger af egen kraft.

Vi må ikke udhule tilliden til at foreningslivet bliver behandlet på lige vilkår, så får vi først rigtigt store problemer.

Liste T kan med de bemærkninger støtte den foreslåede løsning.

19. Tillæg 2013.04 og Lokalplan 587 for solcelleområde:

Det kan jo ligne en ”Mission Impossible” men så man jo gribe til hjælp fra andre krimier. Så med titlen fra tandlægernes yndlingsfilm: ”License to drill” vil jeg kaste mig ud i at bore lidt efter motiver i en solhed sag.

Det er naturligvis glædeligt, at udvalget har lyttet til den udbredte skepsis, der var fremherskende på borgermødet i Ulbølle. Allerede her pegede gruppen på en mere oplagt placering tæt på godsets avlsbygninger. En placering, der også har været undersøgt i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget, der ligger til behandling her i aften.

Forslaget er afvist af ejeren, da der bl.a. er for store højdeforskelle i det anviste areal. Beregninger viser, at for at få den samme mængde sol, så skal der være 10 cm yderligere mellem rækkerne af paneler, altså 10 m, hvis der skal laves 100 rækker af paneler og i det foreslåede anlæg taler vi nok om 30 rækker paneler – altså 3 m.

I stedet ønsker ansøger, at anlægget etableres på et af de højeste punkter ude i det åbne landskab, hvor det vil være mest synligt. Godt nok skal der skærmes med beplantning, men det vil vare 6-7 år før en rødelbeplantning, når den højde, hvis den overhovedet kan vokse så højt. Det kræver nemlig 6 m høje træer at skærme området, når man kommer kørende ad Fjellebrovej. Der skal også etableres en lysmast på 5 m, trods det, at der i kommuneplanen faktisk er skrevet, at der ikke må etableres lys i det åbne landskab, spørg blot på Thurø!

Det er kedeligt, at der fortsat er fejl i beslutningsmaterialet:

I lokalplanen bekræftes, at området er kystnært, mens der i bilagsmaterialet om en vvm-redegø­relsen er sat kryds ved nej, et moseområde er placeret øst for godsets bygninger, selvom alle stedkendte ved det ligger vest for m.fl. Når jeg betænker, hvor mange fejl der var i den sidste redegørelse fra Planværkstedet, så er det ubegribeligt, at der ikke er større akkuratesse i arbejdet.

Af mere væsentlig betydning er derimod, at gældende lov om fremme af vedvarende energi stiller flere krav for opnåelse af den høje pris for produceret el, bl.a. at en bindende og ubetinget kontrakt om køb af anlægget skal være indgået og anmeldt til energinet.dk inden den 20.3.2013. Aftalen skal være både bindende og uden forbehold, dog må der gerne være forbehold for kommunens godkendelse. Det kan derfor undre, hvis Kim Rasmussen evt. kan undlade at opføre det ansøgte anlæg, hvis placeringen ikke passer ham, således som han har truet med.

Som et sidste hul i argumentationen om det uegnede areal kan nævnes, at der i lokalplanen åbnes mulighed for at det foreslåede areal kan udmatrikuleres fra ejendommen med adgang fra Rødkildevej. Hvorfor skal arealet med solcellerne, der foreslås placeret som en ø i ejendommens besiddelse udmatrikuleres, er det fordi der er andre kræfter bag projektet end ansøgerens?

Som det høres af argumentationen her er der ikke ret gode grunde til at placere anlægget til åbenlys gene for naboer og forbipasserende! I liste T finder vi fortsat, at solceller kan være et godt bidrag til reduktion af miljøbelastningen, men en anlæg i umiddelbar nærhed af godsets avlsbygninger vil hverken skæmme naturen eller bygningerne og højst være til gene for den, der ønsker anlægget etableret.

Vi risikerer meget nemt at gennemføre en langstrakt proces her, hvor svaret er givet på forhånd, for vi kan være sikre på, at nærmeste nabo vil klage, det vil DN sandsynligvis også og så vil vi have brugt masser af krudt på et overflødigt stykke arbejde. Derfor kan vi fra starten af ligeså godt på anlægget placeret, hvor det generer mindst, nemlig der hvor det stort set kun er ansøger, der færdes – for alle andre, der kommer på vejen bliver venligt, men meget bestemt bedt om at forføje sig.

Så forslaget fra Liste T vil være, at lokalplanforslaget sendes retur med besked om, at såfremt der skal etableres solceller ved Rødkilde, ja så bliver det i område A.

 Arne Ebsen, 24. juni 2014

24-6-2014 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner