KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14

2. 1. behandling af budget 2015

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi:

”Derudover ydes der et ekstraordinært tilskud i 2015 på 3 mia. kr. Heraf fordeles 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.

[…]

I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2015 (min fremhævelse). Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion vedrørende 2015 tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau.

Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2015.

Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet til kommunerne i 2015 er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under ét.

Der er enighed om, at kommunernes investeringer i 2015 udgør 17,5 mia. kr. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

Regeringen og KL er enige om at udmønte 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Der er samtidig enighed om, at kommunerne som led i normaliseringen af anlægsniveauet frisættes fra øvrige bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.

[…]

Pulje til skattenedsættelser

Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at forhøje skatten inden for en ramme på 150 mio. kr.(min fremhævelse).”

[…]

For at skabe plads til disse skatteforhøjelser inden for et uændret beskatningsniveau for kommunerne under ét forudsættes det, at andre kommuner sætter skatten ned svarende til i alt 150 mio. kr.(min fremhævelse)

På den nyvalgte kommunalbestyrelses strategiseminar i marts måned gav professor Kurt Klaudi Klausen en række faktuelle oplysninger om kommunernes udfordringer med særlig fokus på Svendborg Kommunes situation. Han har netop udgivet en bog, hvorfra nedenstående citat kommer:

”Hvis politikerne mere aktivt kommer ind i forhold til de strategiske processer, vil de kunne vise deres berettigelse. Så kan de vise, at der er behov for nogle, der foretager politiske prioriteringer, som er lokalt forankrede og ikke blot lader sig styre på distance af Christiansborg,” siger Kurt Klaudi Klausen. (ALTINGET: 13. september 2014)

Hvorfor nu disse betragtninger i sammenhæng med 1. behandlingen af kommunens budget for 2015. Jo for at advare mod at de kommende forhandlinger ikke ender i en ørkesløs diskussion af, hvorvidt en nedsættelse af skatten er et helt centralt element i kommunens økonomiske strategi. Det handler om meget mere end at spise borgerlige sympatisanter af  med et ”hold-kæft-bolche”.

Af samme grund har vi i forhandlingsfællesskabet mellem A, F og T (ta’ fat) klart meldt ud, at vi ønsker at fortsætte den økonomiske strategi for de kommende års budgetlægning. De sidste 4 år har vist, at med en klar linje er det lykkedes at undgå hovsaløsninger, som mange andre kommuner tvinges til nu – kig blot i vores umiddelbare nabolag.

Vi har gennem de senere år tilpasset økonomien til den virkelighed, vi lever i og med. Det har betydet strukturelle tilpasninger og hårdere prioriteringer på en række felter, ikke just noget vælgerne belønnede os for ved valget i efteråret. Vælgerne foretrækker åbenbart at blive regeret af illusionister, der lover alle alt og ikke ønsker at stå på mål for de mange løfter ved at tage et ansvar for det.

Efter valget magtede borgmesteren ikke at stå fast på de indgåede aftaler, nu har han i højeste grad behov for stabile samarbejdspartnere, der ikke blot hovedløst løber rundt i manegen og råber i alle verdenshjørner. Vil du et bredt forlig Lars Erik Hornemann, så glem enhver tanke om skattelettelser!

I liste T er vi optagede af at få en stabil økonomi, der giver os lov til at handle proaktivt, sikre inklusionsindsatsen, reducere sygefraværet, øge unges evne til at være selvhjulpne, finde nye job- og uddannelsesmuligheder og  på anlægssiden fastholde værdien af vores ejendomsportefølje, skabe lokale jobs og knowhow gennem energirenoveringer, understøtte den målrettede indsats på bevægelsesområdet, som vi er kendt for. Det giver mening, at have økonomisk mulighed og tid til disse strategiske omstillinger.

Liste T kan i øvrigt godkende indstillingen og agter aktivt at tage del i forhandlingerne forud for 2.behandlingen.

4. UU-Center Sydfyn
Forleden fredag indviede vi den nye ”Ungekontakt” med stor deltagelse. Godt for det – initiativet fortjener opmærk­somhed og støtte. Ideen med at bringe mange forskellige aktører i spil med hinanden giver mening, når man tænker på, hvor mange forskellige udfordringer en række unge mennesker går rundt med. Det kan derfor undre, at vi nu skal reducere indsatsen på vejledningen til de unge, der i overgangsfasen mellem uddannelsespligt og ungdomsuddannelse ofte geråder i tvivl om deres fremtid.

Vi har gennem en årrække opbygget en solid viden og ydet en gedigen indsats for at hjælpe unge på vej i uddannelsesjunglen. Nu skal kræfterne koncentreres på de 20 %, der umiddelbart ser ud til at have det sværest. Resten skal primært bruge e-vejledning. Det lyder forjættende og vi må tro på, at de unge kan finde ud af det, men det kan derfor give god mening at følge økonomiudvalgets ide om eventuelt at supplere med tilkøbsydelser, såfremt indsatsen ikke virker.

5. Revisionsberetning for 2013

"Svendborg Kommunes aktuelle økonomiske situation er ved udgangen af regnskabsår 2013 fornuftig vurderet på bæredygtig drift og det likvide beredskab.” (BDO 12. august 2014)

Det er så tæt på ros, som man komme i revisionens verden. Så det er vi naturligvis godt tilpasse med de af os, der har stået bag budgetterne i de sidste 4 år. Svendborg har formået at holde styr på udgifterne – den eneste væsentlige indvending går på, at vi nok ikke kan holde til at realisere samtlige anlægsarbejder i 2014 uden at få problemer med likviditeten.

På den baggrund er der naturligvis ingen problemer med at godkende revisionens beretning.

8. Ophævelse af deklaration

”A never ending Story” kunne man fristes til at kalde fortællingen om de arme Skarø-boeres kamp mod købmanden. Om historien mest kan betegnes som farce, tragedie eller en eventyrlig forvandling vil de kommende år vise. Sikkert er det blot, at udmattelseskrigen mellem beboerne og det forliste købmandspar var havnet i skyttegravskrig uden vindere.

Sagsforløbet viser, at holdningen til deklarationen er skiftet gennem de senere år og at ingen længere har glæde ved at fastholde en sådan, der ikke er fulgt op at præcise sanktionsmuligheder.

Jeg håber og ønsker for Skarøboerne, at det kan lykkes at få etableret en ny købmand på øen uanset om det måtte være i den bygning, der tidligere har huset butikken og kan derfor følge indstillingen.

Arne Ebsen d. 15092014

17-9-2014 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner