budgetaftale mellem A, F og T

Svendborg d. 20. september 2014

Budget 2015-18

 TA’ FAT – men gør det med omtanke

Socialdemokraterne, SF og Liste T er enige om, at budgettet for 2015 hviler på et solidt økonomisk fundament, skabt af det stabile samarbejde, som de 3 grupper har stået i spidsen for gennem de seneste 4 år. Der vil fortsat være behov for tilpasninger til de udfordringer, som kommunerne står over for i de kommende år, men det skal ske i langsigtede og målrettede omstillinger, hvor en positiv medvirken og indsats fra kommunens ansatte skal prioriteres højt.

Vi ønsker at fastholde den økonomisk ansvarlige linje, der har betydet, at Svendborg Kommune gennem 3 år ikke har oplevet pludselige og uplanlagte budgetreduktioner. Vi vil fortsat investere i Svendborg for at skabe det fornødne grundlag for en kommune i udvikling.

For at sikre en stabil og forudsigelig økonomi ønsker vi ikke, at ændre på skattevilkårene for borgerne.Vi ønsker en investering i udvikling og mennesker til en fremtid som bliver mere tryg og skaber trivsel, samt en bæredygtig udvikling. Vi ønsker, at de mange uforbrugte midler aktivt medvirker til en langsigtet omlægning.

Porten til Europa

Svendborg havn er i gang med omdannelse, der skal sikre et solidt grundlag for fremtidens erhverv, transport og turisme. Havnens værdier skal sikres og så skal der gives plads til erhvervs- og uddannelsesmuligheder. Fremtidsfabrikkens gunstige placering vil garantere nye netværksdannelser, såvel indenfor kommunens som på tværs af region Syddanmark. Vi ønsker, at understøtte de mange nye erhvervsinitiativer ved at gøre det attraktivt at færdes, bo og bruge de rekreative og kulturelle muligheder, der skabes gennem investeringer i havnen.

Forbindelsen til midtbyen sikres gennem færdiggørelse af ”Den grønne Tråd” med tilhørende gader og pladser, så det bliver attraktivt for såvel byens borgere som turister at opholde og opleve de muligheder som et nyt torveområde vil give.

Grupperne er enige om, at indsatsen på erhvervsområdet skal styrkes. Tættere dialog og flere uddannelses- og praktikpladser skal garantere lavere ledighed – jobcenterets rolle er essentiel og samvirket med uddannelsesvejledere, uddannelsessteder og erhvervsliv sikres gennem bl.a. initiativer i den nyetablerede ungekontakt. Vi ønsker derfor, at der skabes en målrettet og aktiv beskæftigelsespolitik.

Boligudvikling

Vi ønsker at fastholde Tankefuld som et fremtidsrettet boligudviklingsområde, men vil bidrage til, at der er alsidige bosætningsmuligheder, der svarer til efterspørgslen. Også de havnerelaterede boliger skal i løbet af perioden bringes i spil.

For at sikre de nødvendige basale faciliteter i kommuneplanens områder ønsker vi at bidrage til udvikling i lokalområderne.

Børn og bevægelse

Børn i førskolealderen sikres aldersrelateret bevægelse og udskolingens elever får i overslagsårene mulighed for at koble sig på Svendborgprojektet. Det sikres gennem bevillinger til såvel timer, videreuddannelse af lærere samt etablering af de nødvendige fysiske faciliteter. Svendborgkurserne vil bidrage til, at læreren får de nødvendige færdigheder, der kan udfordre og styrke lysten til bevægelse i alle aldersgrupper.

Folkeoplysningsudvalget har gentagne gange peget på nødvendige investeringer i fremtidens idrætsanlæg. Det sikres gennem en pulje på 10 mio. kr. gennem overslagsårene, ligesom der skabes mulighed for at udbygge og tilpasse skolernes faciliteter til fremtidens undervisning. Derfor ønsker parterne, at der udarbejdes en masterplan for skoleområdet, der sikrer at vi investerer i fremtidens skole på et forsvarligt grundlag.

Kommunens institutioner skal have mulighed for at ansætte det nødvendige personale ved barsel, så derfor ønsker vi at indføre en barselspulje på 2,5 mio. kr. der anvendes til at dække forskelle mellem barselssrefusion og de reelle udgifter til vikarer.

Vi vil gøre det attraktivt at være børnefamilie Svendborg, så sund mad, bevægelse igennem hele opvæksten og en normering, der ligger højt og vil gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen.

En sund by i bevægelse

Strategien med fokus på udsatte gruppers livsstilsproblemer fastholdes og udbygges gennem videreførelse af allerede etablerede initiativer. Vi fastholder indsatsen for kronisk syge, en støtte-kontaktperson for unge sindslidende og en forhøjelse af tilskuddet til Mødrerådgivningens forebyggende indsats. Vi udbygger også med en mere målrettet indsats rettet mod de mange, der kommer fra sygehusene og har behov for genoptræning og fysisk udfordring.

Samtidig vil vi bidrage til, at naturen inddrages og bruges i bevægelsesmæssig øjemed. En samlet naturplanlægning skal sikre et grundlag for kommuneplanen, men også åbne muligheder for en øjeblikkelig indsats, der kan stimulere og motivere til øget bevægelse for alle aldre.

Et indholdsrigt ældreliv

Øget fokus på et aktivt ældreliv skal skabe mulighed for at omlægge indsatsen, så livskvalitet og livsglæde styrkes. Vi vil derfor fastholde en øget rehabiliteringsindsats, der viser sig at give bedre livskvalitet for borgeren, et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne og frigør resurser til nye tiltag.

Vi vil fortsat udvikle på det aktive ældreliv, så fremtidens ældre kan varetage opgaver i og udenfor hjemmet.

Vi vil styrke indsatsen, så overgangen fra sygehusbehandling til hjemmepleje og genoptræning bliver stabil og målrettes den enkeltes behov. 

Klima og miljø

Indsatsen for at mindske energiforbruget i de kommunale bygninger og sikre en solid vedligeholdelsesstandard udbygges og skal sammen med udarbejdelsen af en naturkvalitetsplan give mulighed for en grønnere profil.

Vi ønsker, at vore skove fortsat skal drives ud fra et hensyn til skovenes rekreative værdi og biodiversiteten, så besparelser på de grønne områder er taget ud af spareforslagene. Samtidig vil vi vurdere på, om det er muligt at skaffe økonomisk grundlag for at etablere et rekreativt skovområde ved Sofielund.

Kultur

Vi vil åbne de sidste biblioteksfilialer, så det bliver muligt i alle områder at bruge biblioteket i de lyse timer af døgnet.

For at skabe udvikling for ungdommens vil vi videreudvikle på musiklivet i Ribers gård. Det initiativ, der blev søsat ved sidste års budgetforlig skal videreføres, så der skabes rum for nytænkning på ungdomsområdet.

Det skal understøttes af en tilsvarende indsats i ungdomsskolen og etablering af et ungdomsråd.

Finansiering

Forligsparterne ønsker at fastholde det bevilligede beløb i udligningsordninger og særtilskud på niveau med 2015, det sikrer et forsvarligt grundlag til at tilpasse udgifterne til de indtægter, vi forventer at kunne have i årene fremover. Vi har brug for at motiverede og aktive medarbejdere vil indgå positivt i de uomgængelige omstillinger, vi skal igennem. Det er derfor af afgørende betydning, at vi tilsikrer dem indflydelse og medansvar for de beslutninger, som indebærer ændringer i arbejdsgange og ansættelsesforhold.

Gennem målrettede omlægninger af indsatsen opnås mindreudgifter på 6 mio. kr. i 2016 og frem. Tryghed og trivsel skabes ved at sikre overensstemmelse mellem de opgaver, der skal løses og de resurser, der er til rådighed.

3-10-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner