Solceller på tværs

6. Solceller ved Rødkilde Gods:

Det ser ud som om et flertal vil give ansøgeren mulighed for at plastre det åbne land til med tekniske anlæg, som vil virke som et fremmedelement i de ellers prydelige om­råder. Jeg er uforstående over for, at der ikke kan samles et flertal for det forslag, som en borgergruppe har fremsat i forbindelse med sagens behandling. Det var en udstrakt hånd, som kunne forene interessemodsætningerne, sådan som en del af os har hørt dem fremsat ved borgermøderne.

Det handler om at flytte solcellerne 170 m længere mod nord, dermed skærmes den største del af anlægget af et naturligt hegn og det vil fortsat ikke genere ejerens udsyn.

Det vil i en vis udstrækning forene sig med de eksisterende avlsbygninger, der i forvejen har solceller på taget. Sam­tidig vil det åbne syn mod sydvest fortsat kunne nydes af forbipasserende.

Der er i kommuneplanen ikke belæg for, at Rødkilde skulle have en særlig status i kulturmæssig betydning:

”Parallelt med udarbejdelse af landskabsanalyser er der foretaget en lignende for kulturarv. Her er også anvendt

rådgiver. Resultatet blev en udpegning af 39 i kommuneplanen – de 39 som vurderedes af væsentligst betydning.

Rødkilde er ikke blandt disse”. Samtidig understreges det, at skovrejsning bør undgås, så selv om et læbælte i flere meters tykkelse bliver plantet er det faktisk i strid med vores egne intentioner.

Samtidig peger en række afgørelser fra miljøklagenævnet på, at den slags anlæg ikke bør etableres i et åbent landskab – lad mig give 2 eksempler fra tidligere sagsbehandling:

”Miljøklagenævnet er derfor tilbageholdende med at give tilladelse til etablering af fritstående solcelleanlæg”

I en afgørelse i Jammerbugt Kommune d. 25. september 2014

”Et flertal på 8 af nævnets medlemmer finder, at solcelleanlæggets størrelse og placering taler afgørende imod en tilladelse til etablering i det værdifulde kulturlandskab, og at en tilladelse vil kunne skabe uønsket præcedens.”

I en afgørelse i Helsingør Kommune d. 17. juni 2014

Endelig bekræfter Energinet at etablering at et solcelleanlæg ikke nødvendigvis skal ske på ejerens jordtilliggende. Der er derfor god grund til at huske, at jeg allerede i efteråret rejste spørgsmålet om ikke det ville være hensigts­mæssigt at lave et tillæg til kommuneplanen, hvor egnede områder på forhånd blev fastlagt. Et forslag, som Enheds­listen tidligere har stiller her i salen også. Så nu bliver det spændende, om Enhedslisten fortsat vil støtte godsejerens interesser eller vil besinde sig og bakke deres egen ideer fra tidligere op.

Jeg skal derfor foreslå, at sagen returneres til udvalget med henblik på at få anlægget flyttet i overensstemmelse med det forslag, som borgergruppen  i Ulbølle tidligere har fremsendt.

 

7-10-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner