KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
"Jeg noterer mig derfor også med særlig opmærksomhed, at de meget stærke og massive angreb fra SIS og Enhedslisten tilsyneladende ikke har resulteret i mærkbare ændringer i praksis..."

4. 2. behandling af budget 2015

Det var et lidt skurrilt forhandlingsforløb. Fredagens drøftelser blev afsluttet med en aftale om at forhandle videre lørdag kl. 10. LEH troppede alene op og bad om yderligere tid med partnerne og en ½-times tid senere kom han igen for blot at konstatere, at der ikke var mere at forhandle om, samtidig udtrykte han, at flertalsgruppen nok ville bruge resten af lørdagen + noget af søndagen for at få deres forslag færdigt. Ikke desto mindre indkaldte gruppen til pressemøde kl. 12 og havde da både budget og forligstekst færdig. Så mon ikke det mest var på skrømt, der blev forhandlet?

Med jævne mellemrum betegnes EU-parlamentet som et Mickey Mouse-parlament. Lige nu kan det også godt føles lidt som at sidde i et Anders And blad og på den ene side kigge mod Joakim von And, der tror han kan trylle alt om i penge og på den anden side sidder Hexia de Trick så og henter den ene sølvmønt frem efter den anden.

Det er svært at afgøre, hvad der er værst – begge dele er i al fald slemt. På den ene side Magiske Mr. Kiel, der hele tiden er i stand til at trylle nye penge frem af folks lommer – på den anden side et flertal, hvis budget hviler på sand. Hvor der er meget sand, er der tilbøjelighed til at man får et fatamorgana.  Som sådan må man også betegne det budgetforlig, der er indgået mellem de mange partier og løsgængere.

I præamblen til forligsteksten konstaterer K17, at der har været ført en økonomisk ansvarlig politik – ganske rigtig er det skrevet i førnutid – en form, der betegner en tilstand, der var og ikke længere eksisterer. Efterfølgende bruges konjunktiv til at betegne et ønske om, at videreføre en ansvarlig politik, og det er nok ganske præcist, hvad det handler om, et fromt ønske, når vi kigger på indholdssiden.

Mest af alt ligner det en ønskeseddel op til jul, hvor en lang række besparelsesforslag aflyses, der er nye tiltag og det hele finansieres med en rammebesparelse på 1 % og en yderligere sparepulje på 7,3 mio. kr. Sidste del kommer dog først i spil i forbindelse med budgetlægningen for 2016 – dvs. der bliver reelt tale om, at skulle gøre sparekravene operationelle i løbet af 3 måneder, hvis den fulde effekt skal nås i løbet af 2016. Endvidere vil flertallet her friholde børn og ældre.

Det samme gælder rammebesparelserne på 1 % - hvordan mere end halvdelen af kommunens budget kan friholdes og udvalgene gives vetoret mod besparelserne fremstår endnu en anelse tåget. Læser jeg forligsteksten nøje, så er der tale om så mange kompromisser og så meget ansvarsforflygtigelse, at borgerne i Svendborg har udsigt til et år med ævl og kævl og embedsmændene må med frygt imødese samarbejdsklimaet i de politiske udvalg – for det er jo embedsværket, der skal skabe spareforslagene og forsøge at få dem vedtaget gennem udvalgsarbejdet. Det ansvar har flertallet ikke villet tage på sig, men de har blot taget medarbejderne som gidsler i deres interne uenigheder. Der er med andre ord lagt gift ud for det fremtidige klima.

Forunderligt er det for mig ligeledes at følge fru Annelise Ømands valg i denne budgetlægning. Efter som konservativ formand at have underskrevet et budgetforlig, der indeholdt låneoptagelse til styrkelse af vores likviditet, kritiserede hun især mig men dermed også mange andre for at gøre det, da hun havde skiftet til LA. Nu er hun så løsgænger og jeg har ikke på noget tidspunkt hørt Annelise Ømand kritisere, at flertallets budgetforlig indeholder låneoptagelse til styrkelse af kommunens likviditet! Annelise Ømand skifter åbenbart holdning til det spørgsmål i næsten samme tempo, som hun skifter parti.

Jeg har det svært med det budget, der i aften ser ud til at blive vedtaget, for jeg ved, hvilke uenigheder, der skjuler sig bag de flotte ord og de mange aflyste besparelser. Borgerne vil blot først senere lære regningen at kende og vil sandsynligvis ikke få lejlighed til at ytre sig i forhold til de tiltag, der bliver slutresultatet. TA’ FAT har lagt et solidt forslag på bordet, der forholder sig til den virkelighed, som jeg mener, de øvrige partier lukker øjnene for. Jeg skal da af samme grund anbefale, at man stemmer for det forslag, som vi har lagt åbent og ærligt frem.

5. Politiske mål:

I liste T er vi umiddelbart positive over for de nævnte initiativer, der hver for sig og samlet vil kunne styrke Svendborg Kommune. Vi er tilhængere af en stærk og fokuseret indsats, der samler kræfterne fra flere forskellige aktører for at gøre nytte.

Ideen med at pulje alle styregrupper og initiativer i et § 17 stk. 4 udvalg bifalder vi og håber det kan medvirke til at udnytte de uomtvistelige værdier, som Svendborg er bygget på. Ikke alene i vores nære nutid, men også historisk har områderne være bropiller i det sydfynske, så lad os ikke dvæle ved tanken, men se at komme i arbejdstøjet.

6. Solceller ved Rødkilde Gods:

Det ser ud som om et flertal vil give ansøgeren mulighed for at plastre det åbne land til med tekniske anlæg, som vil virke som et fremmedelement i de ellers prydelige om­råder. Jeg er uforstående over for, at der ikke kan samles et flertal for det forslag, som en borgergruppe har fremsat i forbindelse med sagens behandling. Det var en udstrakt hånd, som kunne forene interessemodsætningerne, sådan som en del af os har hørt dem fremsat ved borgermøderne.

Det handler om at flytte solcellerne 170 m længere mod nord, dermed skærmes den største del af anlægget af et naturligt hegn og det vil fortsat ikke genere ejerens udsyn.

Det vil i en vis udstrækning forene sig med de eksisterende avlsbygninger, der i forvejen har solceller på taget. Sam­tidig vil det åbne syn mod sydvest fortsat kunne nydes af forbipasserende.

Der er i kommuneplanen ikke belæg for, at Rødkilde skulle have en særlig status i kulturmæssig betydning:

”Parallelt med udarbejdelse af landskabsanalyser er der foretaget en lignende for kulturarv. Her er også anvendt rådgiver. Resultatet blev en udpegning af 39 i kommuneplanen – de 39 som vurderedes af væsentligst betydning.

Rødkilde er ikke blandt disse”. Samtidig understreges det, at skovrejsning bør undgås, så selv om et læbælte i flere meters tykkelse bliver plantet er det faktisk i strid med vores egne intentioner.

Samtidig peger en række afgørelser fra miljøklagenævnet på, at den slags anlæg ikke bør etableres i et åbent landskab – lad mig give 2 eksempler fra tidligere sagsbehandling:

”Miljøklagenævnet er derfor tilbageholdende med at give tilladelse til etablering af fritstående solcelleanlæg”

I en afgørelse i Jammerbugt Kommune d. 25. september 2014

”Et flertal på 8 af nævnets medlemmer finder, at solcelleanlæggets størrelse og placering taler afgørende imod en tilladelse til etablering i det værdifulde kulturlandskab, og at en tilladelse vil kunne skabe uønsket præcedens.”

I en afgørelse i Helsingør Kommune d. 17. juni 2014

Endelig bekræfter Energinet at etablering at et solcelleanlæg ikke nødvendigvis skal ske på ejerens jordtilliggende. Der er derfor god grund til at huske, at jeg allerede i efteråret rejste spørgsmålet om ikke det ville være hensigts­mæssigt at lave et tillæg til kommuneplanen, hvor egnede områder på forhånd blev fastlagt. Et forslag, som Enheds­listen tidligere har stiller her i salen også. Så nu bliver det spændende, om Enhedslisten fortsat vil støtte godsejerens interesser eller vil besinde sig og bakke deres egen ideer fra tidligere op.

Jeg skal derfor foreslå, at sagen returneres til udvalget med henblik på at få anlægget flyttet i overensstemmelse med det forslag, som borgergruppen  i Ulbølle tidligere har fremsendt.

8. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015:

Planen er et godt gennemarbejdet resultat af de mange ak­tørers samvirke på et uhyre komplekst område – et område, som lovgivningen i høj grad regulerer endog særdeles detaljeret. Der er altså kun rum til beskedne skøn framedarbejdernes side og i langt de fleste tilfælde har forvaltningen da også fået medhold, når der har været anket i konkrete sager.

Jeg noterer mig derfor også med særlig opmærksomhed, at de meget stærke og massive angreb fra SIS og Enhedslisten tilsyneladende ikke har resulteret i mærkbare ændringer i praksis, trods det at et par af de stærkeste kritikere nu har været med ved behandlingen af sagen.

Det vil jeg tage som et udtryk for, at også Enhedslisten fremover vil arbejde konstruktivt videre på det indstillede grundlag. På den baggrund har liste T ikke svært ved at godkende planen.

 

Arne Ebsen d. 06102014

7-10-2014 - Arne Ebsen
Lars Nissen, Rantzausminde skole spørger:
Bredt budgetforlig
Med løgnen som våben
Lunde kursuscenter
Mod - mening - muligheder
Skærmtrold!
Pressemeddelelse Fra Liste T, SF og Socialdemokraterne
En tur i baljen
Man skal ikke kaste med æbler...
Det hele faldt til jorden
Åbne arme eller sund skepsis?
Så er det nu fru Ullemose!!!
budgetaftale mellem A, F og T
Rivejernet hakker og skuffer
Idræt i udskolingen
Idrætsskoleprojektet i udskolingen
Gårdhavemøde
Debatmøde om bibliotekets fremtidMindehøjtidelighed på torvet
Svendborg-projektet
Bilag
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 07. OKTOBER 2014
Solceller på tværs
budgetaftale mellem A, F og T
Budgetaftale
Borgerlige grupper sejler rundt uden kompas og kaptajn
Filippahuset overlever
Trapperne vaskes oppefra!
Æblet kan falde for langt fra stammen
Vær realistisk!
Boomerang! BANG.
Vrøvl Mylenberg
Læserindlæg til FAA
Budgetforlig
Budgetmøde på Facebook
Kommuneplan - borgerinddragelse
Kommunalbestyrelsesmedlemmer i Svendborg udtaler:
Fillippahuset lukkes
Visionsgruppen for Landdistrikter

Alle emner