KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016

2.  Bemyndigelse til indgåelse af lokalaftale:

”Politik er det muliges kunst.” Ordene er ofte tillagt Der eiserne Kansler, Bismarck, men stammer nok oprindeligt fra den tyske historiker, Dahlmann. Han var i 1837 sammen med brødrene Grimm deltagere i det såkaldte Göttinger-Siebens oprør mod tronfølgeren i kongeriget Hannover, der groft tilsidesatte borgernes frihedsrettigheder ved at ophæve allerede indgåede aftaler.

Det minder om en situation i kongeriget Danmark, hvor en gruppe mennesker også blev groft tilsidesat, da der skulle skaffes finansiering til en folkeskolereform, der alene kunne gennemføres gennem et regeringsdiktat i den frie forhandlingsret mellem arbejdsmarkedets parter.

 

For et par uger siden efterlyste dagbladet Politiken, hvem det havde broderet på det indledende citat, så det kom til at lyde: ”Politik er det muliges kunst, og de umuliges hundekunster.” Bedste bud var indtil videre den engelske satiriker og forfatter Oscar Wilde, hvilket passer meget godt til aftenens situation; det er jo helt vildt, at en stor gruppe ansatte skal udsættes for lunefulde beslutninger, der er med til at gøre en i forvejen belastet hverdag endnu mere tilfældig.

For ca. 15 år siden var Lærerkredsen i Svendborg i stand til at indgå en aftale med forvaltningerne, der kom til at danne skole for hele landet. En aftale, der sikrede lærerne tid til det væsentlige i arbejdet, nemlig forberedelse og undervisning.

Den progressive position har vi mistet.

Det er derfor på høje tide, at forvaltning og lærerkreds sætter sig ved samme bord og forsøger at sikre minimumsstandarder for kommunens lærerpersonale, ikke for at skabe mistillid til skolelederne, men for at sikre dem tid og mulighed til at forvalte mere væsentlige forhold.

Da Liste T fremsatte forslaget faldt det på den snævrest tænkelige margen – afstemningen viste 13 mod 13 og 3, der undlod at stemme. Hvis ikke en af de 3 havde skiftet holdning fra afstemningen i udvalget for børn og unge, havde vi været videre.

Det er skammeligt, at DF forhindrede at Svendborg Kommune var blandt landets første 20 kommuner, der indgik en aftale – det er glædeligt, at DF erkender, at partiet er blevet mere oplyst, så vi når i land, inden vi kommer i landets sidste tredjedel af kommuner, der har indgået en lokalaftale.

11. Ansøgning om DGI-værtsskab:

Da kommunalbestyrelsen i efteråret gav grønt lys for at arbejde videre med en ansøgning, regnede vi vel næppe med, at det gule blev tændt umiddelbart efter – vi havde vel alle en forventning om, at tilsagnet var et startskud og ikke en sænket signalbom.

Så det var lige før toget var kørt, da borgmesteren inviterede til opsamlingsmøde i vinterferien. Må jeg i al stilfærdighed minde om, at kravet fra liste T til en eventuel ansøgning blot var, at der kunne laves et budget og finansieringsplan, der sikrede, at velfærdsområderne ikke skulle rammes. Desuden skulle private investorer vise deres vilje til at bidrage til arrangementet.

Der var naturligvis god grund til at partierne i efteråret stemte for forslaget – succesen fra 1994 skaber stadig en aura i Svendborg – en mindelse om, at ved at lægge fælles kræfter i et sådant arrangement, ja så kan der skabes optimisme, glæde og fornøjelige stunder, ikke blot for gæsterne ved et landsstævne, men lige så meget for kommunens borgere.

Til økonomiudvalgets sidste møde forelå så en finansieringsplan, der både indeholdt store og positive tilsagn fra Svendborgs erhvervsliv og en finansiering med kommunale midler, der ikke rammer velfærden. Det lever op til de krav, vi stillede for at kunne være med som underskrivere af ansøgningen.

Men størstedelen af de 25 mio. kr., der skal bruges til afviklingen af stævnet kommer fra et overskud skabt i 2015 – de midler kunne vi jo også vælge at anvende andre steder end til 4 dages folkefest, uanset markedsføringsværdien af det. Hos socialdemokraterne, SF og i Liste T tænker vi jo også langsigtet, og en investering i vore børn giver ofte et godt afkast, så derfor foreslog vi i økonomiudvalget, at et beløb op til 5 mio. kr. af overskuddet kunne anvendes til en forebyggende indsats for vore yngste medborgere. Bl.a. med afsæt i en publikation fra KL ”Læring for alle”, der blev udgivet i januar i år.

Derfor tænkte vi blot på, at de midler, vi forventer at få retur kunne anvendes til et konstruktivt formål. I liste T tænker vi såmænd også på, at vi måske kunne blive enige om at gå i gang før 2021, hvis der er enighed om det gavnlige i på sigt at spare midler. Det kræver naturligvis, at der skabes en basis for at realisere projektet, så det er ikke lige om hjørnet, men skal arbejdet i gang, kan vi jo lige så godt beslutte det nu – og her er faktisk en finansieringsmulighed:

 

·       Enten bliver vi værter for stævnet. I så fald kan vi forvente et medfinansieringsbeløb i størrelsesordenen 7-8 mio. kr., heraf vil A, F og T reservere max. 5 mio. kr. til projektet.

 

·       Ellers bliver vi vraget, og så er der fortsat knap 15 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. kunne reserveres til vores forslag.

Det synes vi, lyder som en god investering på et område, hvor vi i forvejen står stærkt – så fremtidens Svendborg-borgere ikke alene får en god fysisk ballast, men også rustes bedst muligt til deres skoleliv og uddannelsesforløb – så jeg skal da anbefale, at partier, lister og løsgængere stemmer for forslaget, sådan som det fremgår af økonomiudvalgets dags­orden.

12. Garantitildeling til skolerne:

Så er vi der igen – den valgte model for tildeling til vores skoler skaber meget ulige vilkår for eleverne. Skyldes det modellen eller skyldes det strukturen. Ja i skolernes høringssvar kan vi finde argumenter for begge dele.

For god ordens skyld vil jeg også offentligt kvittere for saglige og velargumenterende svar på høringsmaterialet, der alle forsøger at balancere i den svære kunst: både at have en holdning og ikke lægge sig ud med andre. Den røde tråd gennem svarene kan vel bedst sammenfattes med, at nu må politikerne træffe de beslutninger, der skal til, for at sikre ro på området.

Det er jeg meget enig med skolerne i, da vi i 2011 satte en ny struktur i søen efter en hård, men også saglig debat var det meningen, at den skulle holde mere end 5 år.

Det holder ikke, hvis vi fastholder de hidtidige vilkår, slet ikke set i lyset af folkeskolereformen, der i kraft af de mange undervisningslektioner æder af rådighedsbeløbet på skolerne. Vi kunne i udvalget ganske enkelt ikke nå at blive færdige med diskussionen, så derfor valgte vi den salomoniske løsning, der sikrer skolerne mulighed for planlægning for det kommende skoleår ved at indstille at garantiordningen fortsætter, men samtidig beslutte, at vi tager punktet op igen efter fornyede analyser af andre løsningsforslag.

Liste T har flere gange understreget at ordningen med at bevilge garantibeløb efter vores opfattelse er den kortsigtede løsning, permanente løsninger sikres ved at tænke i nye baner og finde veje, der ikke er afprøvet endnu – det ser vi også helst ske i denne sammenhæng, så vi glæder os til at tage debatten op igen i udvalget og kan i øvrigt følge indstillingen.

14. Kvalitetsrapporter i folkeskolen:

Skulle man nu være i tvivl efter debatten under pkt. 12, så kan vi da heldigvis se, at vi får noget for pengene i vores skolevæsen – også på de skoler, hvor rådighedsbeløbet er lavt! Det er glædeligt at se den fremgang, kvalitetsrapporterne afspejler på det resultatmæssige område. Også på trivselsundersøgelserne scorer eleverne i folkeskolen pænt –nu mangler vi blot, at lærernes trivsel kommer med.

Nu kan det være vældigt vanskeligt at vurdere hin enkelte elev på målbare skalaer i alle livets forhold – så uanset læringsmål eller trivsel må vi altid tage de indhentede resultater med et gran salt. Det er kun en generel rettesnor og jo mere komplekse fx trivselsmålingerne bliver, jo mindre lid må vi måske fæste til dem. Når 4. klasser udsættes for spørgsmål, som:  »Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?«, ja så kan man godt komme lidt i tvivl om validiteten af svarene?

Men folkeskolen har desværre udviklet sig til en politisk kamparena, hvor konsensus om det gode børneliv er forsvundet til bagdel for en kamp på mere eller mindre tvivlsomme taltabeller. Af samme grund er det givtigt, at vi fortsat udvikler på vores dialog med de lokale folkeskoler – den førstkommende fredag er der igen skolerigsdag, hvor jeg håber at se rigtig mange skolebestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere mv. for her drejer det sig om det helt centrale spørgsmål: ”Dannelse og uddannelse” – det kan give kvalitet i den politiske proces aktivt at tage del i den debat.

 

Arne Ebsen d. 28032016

29-3-2016 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner