KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016

2. Trafiksikkerhedsplan:

Flertallet fastslog i deres budgetforlig for 2016, at der skulle være en særlig opmærksomhed på bløde trafikanter i det åbne land. En sympatisk og udmærket gestus også båret af en ide om en form for udligningsordning.

Det tror jeg såmænd også har været bærende for tanken om at hjælpe cyklisterne, der skal til og fra Gudme hallerne og skolen. Det forekommer derfor barokt, at politikerne ikke ulejliger sig til at kigge lidt nærmere på forholdene i området og måske også studerer tidligere tiders trafiktællinger, eller måske ligefrem går i dialog med potentieller brugere og institutioner om, hvor cyklerne kører og hvor de fleste uheld sker.

Vi må jo fortsat tro på, at det er de faglige og saglige argumenter, der er bærende for valg af trafiksikkerhedsprojekterne. Sådan forekommer det blot ikke at være i den her behandlede situation. Henover hovedet på sagesløse bor­gere nærmest eksproprierer et flertal i MKT-udvalget arealer i et svært tilgængeligt område.

Uden anden begrundelse end lokalpolitiske hensyn vælger flertallet at tilsidesætte de saglige begrundelser for in­ve­steringer i trafiksikkerheden. Da vi første gang diskuterede trafiksikkerhed i området var DF voldsomt imod løsningen fra Hesselager til Gudme med en 2-1 vej. Har udvalget evalueret brugen og sikkerheden af vejen? – har udvalget set på, om en tilsvarende løsning fra Oure over Albjerg til Gudme er en både mere sikker og billigere løsning? Eller har et flertal blot støttet sig til mavefornemmelser og tilfældige tilkendegivelser?

Har udvalget været i dialog med brugerne før man traf en beslutning – har næstformanden sikret sig en kvalificeret dialog med dem – eller er man på vej ind i en chikane, hvor udvalget tror, de gør det rigtige uden at få borgere og brugere med i beslutningsprocessen?

I sidste periode besluttede vi, at nærdemokratiudvalget fremover skulle bestå af udvalgenes næstformænd. Hvordan vil Jens Munk, som næstformand i udvalget forklare, at han skal oppebære et ekstra vederlag, når der stort set aldrig tages initiativer til at involvere andre borgere, end dem han møder i sin dagligdag? – og hvis jeg tager fejl, hvor er det materiale så, der dokumenterer behovet for den planlagte forbindelse – er det tilgængeligt for andre end udvalgets medlemmer?

Skulle vi ikke sikre sagligheden og gennemskueligheden ved at give trafiksikkerhedsplanen en grundig analyse i udvalget igen? Det synes jeg, ville klæde os.

 

4. Årsberetning og regnskab

Som så mange år tidligere et gedigent og godt gennemarbejdet regnskab med en fyldig årsberetning. Tak til forvaltningen for et godt arbejdsredskab og en solid præsentation.

Under økonomiudvalgets behandling af regnskabet konstaterede jeg, at det er et solidt afsæt for de kommende års arbejde, så også på den måde ros til det politiske arbejde. En eneste kritisk bemærkning til regnskabet var vel alt, hvad der blev ytret den dag og det var min kommentar til gældsafviklingen – jeg ser med tilfredshed, at borgmesteren forebygger kritikken i FAA lørdag ved at forsikre, at det nok skal blive bedre fremover – det er det jo sådan set også nødt til hvis det politiske flertal vil leve op til deres egne målsætninger.

Min kommentar var blot, at ved siden af de mange positive bemærkninger i borgmesterens forord havde det måske været på sin plads også at nævne de måltal, der ikke er nået. Jamen så er det da dygtig pressehåndtering at bruge det som afsæt for en kommentar et par dage før den egentlige behandling finder sted.

Med disse få tidsler vil jeg gerne rose den øvrige buket, så alt i alt endnu et tilfredsstillende resultat – nået bl.a. gennem stærk styring i forvaltninger og institutioner – måske bedst eksemplificeret af, at det siden 2009 er lykkedes af nedbringe familieafdelingens udgifter fra 180 mio. kr. til knap 150.

 

Arne Ebsen d. 250416

28-4-2016 - Arne Ebsen
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 26. APRIL 2016
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 29. marts 2016
KOMMUNALBESTYRELSESMØDE D. 24. november 2015
2. behandling af budgettet tirsdag d. 06. oktober
Budgetforhandlinger 2016
Indlæg tirsdag d. 28. april
KOMMUNALBESTYRELSES MØDE D. 16. SEPTEMBER 2014-09-14
Kommunalbestyrelsens møde 2406 2014
Kommunalbestyrelsens møde 2904 2014
Valg af ny borgmester
IT på Tved skole
Mad- og måltidspolitik i Svendborg Kommune
Møde d. 29. oktober
Kommunalbestyrelsens møde d. 08. oktober 2013
Møde i kommunalebstyrelsen 30. april
Budget 2013
Udviklingsplan for Svendborg havn mv

Alle emner